Икономиката расте с 3,1% в последните три месеца на 2018 г.

Основен принос има нарастващият износ

Икономиката расте с 3,1% в последните три месеца на 2018 г.
През четвъртото тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.1% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.7% спрямо третото тримесечие на 2018 г. според сезонно изгладените данни.

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2018 г. БВП в номинално изражение достига 29 881 млн. лева. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 25 905 млн. лeвa. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (81.3%), което в стойностно изражение възлиза на 24 288 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2018 г. бруто капиталообразуването е 6 292 млн. лв. и заема 21.0% относителен дял в БВП. 

Външнотърговското салдо е отрицателно. 

Тримесечни изменения 

През четвъртото тримесечие на 2018 г. спрямо третото тримесечие на същата година БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.7%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.8%. 

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2018 г. принос за регистрирания икономически растеж по сезонно изгладени данни спрямо третото тримесечие на 2018 г. има увеличението на износа на стоки и услуги - с 2.4%, бруто образуването на основен капитал - с 0.3%, и крайното потребление - с 0.2%.
Коментари: 0