КЕВР преизчисли по-ниските цени на руския газ до края на 2019 г.

С отделно решение ще стане ясно колко пари ще бъдат връщани на потребителите

КЕВР преизчисли по-ниските цени на руския газ до края на 2019 г.
1160 ~ 4 мин. четене

Комисията енергийно и водно регулиране (КЕВР) продължава да преизчислява цените на природния газ от Русия, които трябва да бъдат променени заради новия договор между „Булгаргаз“ и „Газпром експорт“. След като преди дни станаха ясни новите, по-ниски цени на газа за август и септември, с решения на регулатора от днес се намаляват цените и за месеците октомври, ноември и декември 2019 г.

Така в сравнение с утвърдените от регулатора цени за минали периоди за октомври 2019 г. тя намалява с 21.94%, за ноември 2019 г. - с 13.90%, а за декември 2019 г. - с 10.35%. От Комисията припомнят, че утвърдените цени за минали периоди се приемат с цел да бъдат изчислени сумите, които общественият доставчик на природен газ и крайните снабдители следва да възстановяват на клиентите, за доставка на природен газ.  

През следващата седмица КЕВР ще приеме цените и за януари, февруари и март 2020 г. От регулатора добавят, че след утвърждаването на цените на природния газ за всички минали периоди –  от 5 август 2019 г. до 31 март 2020 г., Комисията предстои да отчете влиянието на променените цени на природния газ върху цените на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена от топлоцентрали с високоефективно комбинирано производство през този период. Регулаторът ще приеме отделно решение за изменение на цените на топлинната енергия и на високоефективната електроенергия за указания период.

Както е записано в закона КЕВР трябва да приеме цените на руския природен газ за всеки отделен месец от началото на договора, който важи със задна дата, тоест от август 2019 г. Решенията се приемат на закрити заседания. 

„След разглеждане на заявлението на обществения доставчик и при отчитане на всички ценообразуващи фактори Комисията утвърди цена на природния газ за периода 1 октомври - 31 октомври 2019 в размер на 35.01 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с цената за октомври 2019 г., утвърдена с решението на регулатора от 30.09.2019 г., намалението е с 9.84 лв./MWh или с 21.94%. В цената на природния газ от 35.01 лв./MWh  са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ в размер на 0.87 лв./MWh.“

На друго закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което утвърди цена за периода 1.11.2019 г. – 30.11.2019 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа. Утвърдената цена на природния газ за периода е в размер на 38.62 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с цената за м. ноември 2019 г., утвърдена с решението на регулатора от 30.09.2019 г., намалението е с 6.23 лв./MWh или с 13.90%.  В цената на природния газ от 38.62 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ в размер на 0.72 лв./MWh.

На трето закрито заседание Комисията утвърждава и по-ниска цена газа за периода 1.12.2019 г. – 31.12.2019 г. За изминалия период тя е в размер на 40.21 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с цената за м. декември 2019 г., утвърдена с решението на регулатора от 30.09.2019 г., намалението е с 4.64 лв./MWh или с 10.35%. В цената на природния газ от 40.21 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ в размер на 0.61 лв./MWh.

В цените за всички месеци се включва и компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ в размер на 0.13 лв./MWh, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, които клиентите следва да заплащат на крайните снабдители.

При утвърждаването на цената на природния газ за изминалите периоди КЕВР е отчела реално доставените количества природен газ през този период и променените условия по договора за доставка на природен газ между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром експорт", съгласно които цената се образува по хибридна формула. Отчетени са и разходите  за пренос на природен газ през територията на Румъния за съответните периоди, както и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяният в страната природен газ за период от четиридесет и пет дни, предхождащи месеца на внасяне на предложението за утвърждаване на цена.

Коментари: 0