Колко години средно живеят българите?

Продължителността на живота у нас е сред най-ниските в ЕС

Колко години средно живеят българите?
Очакваната средна продължителност на предстоящия живот (т.е. на родените сега) общо за населението на страната, изчислена за периода 2013 - 2015 г., е 74.5 години. Спрямо предходния период 2012 - 2014 г. тя намалява с 0.2 години, сочат данните на НСИ. 

България заедно с Латвия (74.5) и Литва (74.7 години) е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз, а с най-висока са Испания (83.3) и Италия (83.2 години). 

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 71.1 години, докато при жените е с 6.9 години по-висока - 78.0 години. За десет години в периода между 2005 и 2015 г. средната продължителност на живота и при жените, и при мъжете е нараснала с 2.0 години.

Средната продължителност на живота за населението в градовете е с 2.7 години по-висока (75.3 години), отколкото за населението в селата (72.6 години). Спрямо 2005 г. за населението в градовете увеличението е с 2.4 години, а за населението в селата се запазва на същото ниво. 

За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 16.0 години, като за мъжете и жените тя е съответно 14.1 и 17.5 години. За десетгодишен период (2005 - 2015 г.) очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 1.4 години, или с 1.0 и 1.2 години съответно за мъжете и жените.

Средната продължителност на живота варира от 72.6 години в област Видин до 76.5 години в област Кърджали, като общо в девет области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в областите Враца (8.3) и Монтана (8.0 години), а най-малка - в област Кърджали (6.0 години).


Източник: НСИ
Коментари: 0