Компаниите в страната отчитат влошаване на бизнес средата

Негативни са отзивите от фирмите в търговията на дребно и услугите, докато строителите са все по-доволни

Компаниите в страната отчитат влошаване на бизнес средата

Общият показател на бизнес климата в страната през февруари намалява с 0.8 пункта спрямо предходния месец, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Това означава, че анкетираните компании се оплакват все повече от бизнес средата.

Според доклада на НСИ влошаването на общия показател е в резултат на по-неблагоприятния бизнес климат в търговията на дребно и в сектора на услугите.

Съставният показател в сектора на услугите се понижава с 3.6 пункта, като влошаването е в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По-резервирани са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги.

Конкуренцията в бранша продължава да е най-сериозният проблем за бизнеса. На второ и трето място са факторите „несигурна икономическа среда“ и „недостиг на работна сила“. По-голяма част от мениджърите предвиждат продажните цени в сектора на услугите да останат без промяна през следващите три месеца.

Показателят за търговията на дребно се е понижил с 0.6 пункта. Това се дължи на факта, че оценките, които търговците от сектора дават за текущото бизнес състояние на предприятията, са влошили от „добро“ на „задоволително“. От НСИ отбелязват, че тази промяна е нормална за сезона.

Основните затруднения за развитието на дейността остават свързани с конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда.

Същевременно обаче прогнозите на компаниите от сектора с търговия на дребно за бизнес състоянието през следващите шест месеца са по-благоприятни, като и в очакванията им за обема на продажбите през следващите три месеца се регистрира подобрение. По отношение на продажните цени очакванията на търговците са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Що се отнася до промишлеността там настроенията на предприемачите остават без промяна в сравнение с януари. Представителите на компаниите от сектора оценяват настоящата производствена активност като леко понижена, като и очакванията им за дейността през следващите три месеца се влошават.

Основните фактори, затрудняващи предприятията, остават недостигът на работна сила и несигурната икономическа среда. По отношение на продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Подобрение е отчетено в съставния показател „бизнес климат в строителството“, който се покачва с 0.5 пункта в резултат на подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Същевременно и прогнозите им по отношение на строителната активност през следващите три месеца са по-благоприятни, което според тях ще доведе до допълнително наемане на персонал.

Недостигът на работна сила, несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да бъдат най-сериозните пречки за бизнеса, като през последния месец се отчита засилване на негативното влияние на втория фактор. Относно продажните цени анкетата регистрира намерения за известно повишение, макар преобладаващата част от мениджърите да очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

Коментари: 0