КЗК препоръча повече контрол върху пазара на ток

Други важни мерки за подобряването му са обединение на пазарите и повече прозрачност

КЗК препоръча повече контрол върху пазара на ток

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) публикува анализ на ситуацията на пазара на търговия на едно с електроенергия по свободно договорени цени. Документът се публикува в отново критичен за свободния пазар на ток момент. Той охваща периода от 01.01.2016 г. до 30.09.2019 г. За него регулаторът е събирал данни от участници на пазара (производители, търговци, БНЕБ ЕАД, ЕСО ЕАД и др.), компетентни държавни органи и браншови организации.

„В сектора се идентифицират редица проблеми на конкурентната среда, като напр. непредвидимост на нормативната уредба и липса на дългосрочна стратегия за развитие, незавършена либерализация на електроенергийния пазар, задължително предлагане на цялото произведено количество електрическа енергия на организирания борсов пазар, липса на ефективен контрол върху дейността на борсовия оператор и върху търговията на едро с електроенергия, недостатъчна прозрачност на пазара и др.“, пишат от КЗК.

Повече контрол

В две от точките си с препоръки, Комисията посочва като проблем липсата на контрол на пазара и предлага мерки за подобряването му. В анализа е записано, че е необходим активен и ефективен ex-ante (предварителен) контрол върху дейността на борсовия оператор. Според КЗК върху платформата за борсова търговия БНЕБ трябва да бъде упражняван ефективен контрол относно приеманите правила за търгуване на борсата и тарифи за таксите.

КЗК препоръчва:

 • В Правилата за търговия с електрическа енергия да бъде разписана процедура, по която да се извършва контрол от страна на КЕВР върху актовете на борсовия оператор, които пораждат права и задължения за участниците на борсата;
 • Да се разпише изрично възможността на КЕВР да упражнява контрол служебно (ex officio) и при сезиране от страна на участници на борсата, както и задължение на борсовия оператор при всяко изменение на правилата и тарифите да предлага същото за одобрение от КЕВР;
 • Да се предвиди процедура за обществено обсъждане, която да осигури възможност на заинтересованите лица да вземат отношение по проектите на правилата и тарифите, обект на контрол от страна на КЕВР;
 • Да се предвидят нормативни правила за определяне на борсовите такси, по отношение на видовете такси, принципите при определянето на размера им и общите принципи, задължаващи борсовия оператор да формира същите по прозрачен и обективен начин;
 • Да се извърши цялостен преглед на действащите борсови правила от страна на КЕВР и да се предприемат мерки за тяхното изменение и прецизиране, така че да се предотвратят възможностите за манипулации на борсовата търговия и да се гарантира обективност, публичност и прозрачност на същата;
 • В рамките на предстоящото постигане на пълно пазарно обединение (market coupling) на българския електроенергиен пазар с пазарите на съседните страни и пълна либерализация на пазара, да отпадне задължението за производителите да предлагат цялото произведено количество електрическа енергия на БНЕБ като задължителен канал за търговия на електроенергия на едро.

В друга отделна точка КЗК отново препоръчва активен контрол върху търговията на едро от страна на КЕВР. Според Комисията именно на КЕВР е възложено установяването и санкционирането на нарушения на пазара. Нееднократно такива са постъпвали в Комисия в хода на проучването им.

За установяване на координиран подход за справяне с пазарните злоупотреби и нарушенията на правилата за конкуренция на пазарите за търговия на едро с енергия, 

КЗК препоръчва:

 • Предприемане на активни и навременни мерки от страна на КЕВР за ефективно упражняване на правомощията ѝ за разследване и санкциониране на нарушения по чл. 3 и чл. 5 от РЕМИТ с цел осигуряване на ефективното и прозрачно функциониране на пазара;
 • Изменение на чл. 74 а, ал. 8 от ЗЕ, така че да се осигури публичност и прозрачност на контрола осъществяван от КЕВР по РЕМИТ, в това число чрез поддържане на публичен регистър за постановените актове, но по начин който не възпрепятства ефективното упражняване на правомощията по разследване;
 • Засилено сътрудничество и взаимодействие между КЕВР и КЗК за постигане на целите на чл.74п от Закона за енергетиката, РЕМИТ и ЗЗК въз основа на съвместно приети правила, както и създаване от страна на КЕВР на необходимата организация за осъществяването му.

Други препоръки

Според Комисията са необходими и мерки за осигуряване на предвидима и стабилна нормативна рамка. За спазване на принципа за правна сигурност и осигуряване на възможност за планиране на пазарните стратегии на участниците, Комисията препоръчва:

 • Министърът на енергетиката да разработи и предложи на обществено обсъждане проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България за периода след 2020 г. във възможно най-кратък срок;
 • Измененията на нормативната рамка в сектора да бъдат подлагани на обществено обсъждане, което да осигури възможност за конструктивен обмен на идеи и предложения на всички заинтересовани страни;
 • Компетентните органи приемащи или издаващи нормативни и административни актове да сезират КЗК за извършването на оценка за съответствието с правилата за конкуренция на проектите на такива актове преди тяхното приемане или издаване.

Сред мерките, които ще подобрят работата на пазара от Комисията препоръчват още пълната либерализация на електроенергийния пазар. Според КЗК едновременното съществуване на регулиран и свободен сегмент препятства развитието на естествените конкурентни процеси, поради което Комисията препоръчва:

 • Изготвяне на план (пътна карта) за осъществяване на поетапна пълна либерализация на електроенергийния пазар, който да предвижда необходимите стъпки за постигането на тази цел и сроковете за тяхното изпълнение;
 •  Предвиждане на мерки за социална защита на уязвимите потребители.

Други промени, които Комисията предлага на компетентните органи е да се предприемат допълнителни мерки за повишаване на прозрачността на пазара на търговия на едро с електрическа енергия. Според КЗК такава би била предоставянето на публично достъпна информация за моментното производство на електрическа енергия от всеки един производител в страната, както и актуална информация за степента на използване на междусистемните преносни капацитети и др.

За стимулиране на конкуренцията на пазара и ограничаване на възможностите за пазарни манипулации КЗК препоръчва на компетентните органи да продължат  усилията за постигане на пазарно обединение във всички сегменти в най-кратки срокове.

Коментари: 0