КЗК проверява за нарушение чрез промяна в контрола върху БТК

Сигналът е подаден от \"ТЦ-ИМЕ\" на Цветан Василев

КЗК проверява за нарушение чрез промяна в контрола върху БТК

В Комисията за защита на конкуренцията е постъпил сигнал от изпълнителния директор на ”Технологичен център – институт по микроелектроника“ АД (ТЦ-ИМЕ), в който се изказва предположение за осъществена концентрация по смисъла на чл.22 от ЗЗК чрез придобиване на контрол върху „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (БТК) от страна на SHCO 79 S.a.r.l, Люксембург без издадено надлежно разрешение по реда на ЗЗК. Това съобщават от пресцентъра на КЗК.

Въз основа на описаната структура на собственост върху БТК се твърди, че ТЦ-ИМЕ се явява крайното дружество от българска страна, притежаващо  по веригата най-голямо участие в телекомуникационната компания.

Посочва се, че в началото на м. ноември 2014 г. ТЦ-ИМЕ е сключило с „Корпоративна търговска банка“ АД (КТБ) договор за залог, по силата на който предоставя като обезпечение на банката всички притежавани от дружеството акции от капитала на „Технотел инвест“ АД и по този начин е лишено от възможността да упражнява както юридически, така и фактически контрол върху „Технотел ивест“ АД и „Бромак телеком инвест“ АД.

В сигнала се твърди, че след поставянето на КТБ под специален надзор „Бромак телеком инвест“ АД е прехвърлило дяловете си в V Telecom Investment General Partner S.A. и V Telecom Investment S.С.A. на SHCO 79 s.a.r.l., Люксембург.

Заявява се, че ТЦ-ИМЕ като дружество краен собственик в България на мажоритарния пакет акции в БТК, не е било по никакъв начин уведомено за това прехвърляне.

 По повод на този сигнал КЗК  образува производство за установяване на евентуално извършено нарушение на чл.24, ал.1 от ЗЗК, във връзка с чл.22, ал.1, т.2 от ЗЗК от страна на SHCO 79 s.a.r.l., Люксембург.

В хода на производството КЗК ще изиска информация от страните по сделката (SHCO 79 s.a.r.l., „Бромак телеком инвест“ АД, Бромак ЕООД) и БТК. 

Комисията ще потърси съдействие от Съвета по конкуренция на Люксембург и от Генерална дирекция Конкуренция на Европейската комисия.

Коментари: 0