МФ очаква дефицит от 172 млн. лв. през ноември

За единадесетте месеца на годината все пак има излишък от 2.3 млрд. лв.

МФ очаква дефицит от 172 млн. лв. през ноември
528 ~ 2 мин. четене
На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на месец ноември 2017 г. да бъде положително в размер на 2.32 млрд. лв. или 2.3% от прогнозния БВП. На месечна база се очаква дефицит за месец ноември в размер на 172.4 млн. лева. В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за същия период на 2016 г., основно поради ръста на данъчните, вкл. осигурителните приходи, докато салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата година се влошава поради базов ефект в 2016 година. Той е свързан с възстановени към България грантове от ЕС в началото на 2016 г. за извършени разходи в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите за предходния програмен период 2007–2013 г.

Традиционно, част от планираните разходи се концентрират в последните месеци на годината. Това се дължи основно на по-високите разходи, свързани с разплащане на инфраструктурни и инвестиционни проекти предвид етапите на тяхното изпълнение и приключване на строителния сезон. Освен това през есенно-зимния сезон са по-високи социалните разходи, разходите за издръжка и др. Поради тези фактори се прогнозира превишение на разходите над приходите и свиване на отчетения текущо бюджетен излишък.

Приходите и помощите по КФП към ноември 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 31.895 млрд. лв. (90% от годишния разчет). Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи се очаква да бъде 93.5% от разчета за годината, като съпоставени със същия период на предходната година те нарастват с 2.39 млрд. лв. (8.5%). Постъпленията от помощи към края на месец ноември са по-ниски спрямо същия период на 2016 г., като изпълнението спрямо годишните разчети за 2017 г. се очаква да бъде 46.9%.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към ноември 2017 г. се очаква да бъдат в размер на 29.574 млрд. лв., което е 80.4% от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 27.619 млрд. лв. Нарастването на разходите спрямо края на месец ноември 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия (от юли и октомври), както и по-високите разходи за субсидии и за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ с 20 пр. п. спрямо 2016 г.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30 ноември 2017 г. от централния бюджет, възлиза на 816.4 млн. лв.
Подкрепи Economic.bg