616 млн. евро инвестиции за януари-май

Те намаляват с 0,9% спрямо същия период на 2014 г.

616 млн. евро инвестиции за януари-май
По предварителни данни Преките инвестиции в страната за януари – май 2015 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, възлизат на 616.9 млн. евро (1.4% от БВП), като са по-ниски с 5.3 млн. евро (0.9%) спрямо януари – май 2014 г. (622.2 млн. евро, 1.5% от БВП) . През май 2015 г. те нарастват с 88.4 млн. евро, при ръст от 195.6 млн. евро за май 2014 г., сочат данните на БНБ.

Дяловият капитал през януари – май 2015 г. (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 62.6 млн. евро. Той е по-висок с 32.4 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия период на 2014 г. (30.3 млн. евро). Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 6.8 млн. евро, при 49 млн. евро за януари – май 2014 г.На база на предварителни данни за финансовия резултат, подстатия Реинвестиране на печалба за януари – май 2015 г. (показваща частта на нерезидентите в неразпределената печалба или загуба на предприятието) се оценява на 67.1 млн. евро, при 68.3 млн. евро за същия период на 2014 г. За януари – май 2015 г. подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е в размер на 487.2 млн. евро, при 523.6 млн. евро за януари – май 2014 г. Най-големите преки инвестиции в страната за януари – май 2015 г. са от Нидерландия (490.6 млн. евро).

По предварителни данни Преките инвестиции в чужбина за януари – май 2015 г. възлизат на 29.8 млн. евро, при 286.4 млн. евро за януари – май 2014 г. През май 2015 г. те намаляват с 1.4 млн. евро, при ръст от 94.2 млн. евро за май 2014 г. 
Коментари: 0