Над 1 млрд. евро отрицателно салдо в търговията

Данните на БНБ са за периода януари-май 2015 г.

Над 1 млрд. евро отрицателно салдо в търговията
Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 96.7 млн. евро при излишък от 33 млн. евро за май 2014 г. За януари – май 2015 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 855.9 млн. евро (2% от БВП) при дефицит от 280.9 млн. евро (0.7% от БВП) за януари – май 2014 г. 

За май 2015 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 51.3 млн. евро (при дефицит от 36.9 млн. евро за май 2014 г.). За януари – май 2015 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 206.2 млн. евро (0.5% от БВП) при дефицит от 472.9 млн. евро (1.1% от БВП) за януари – май 2014 г. Това сочат данните на БНБ за платежния баланс на страната за периода януари-май 2015 г.

Търговското салдо за май 2015 г. е отрицателно в размер на 144.6 млн. евро при дефицит от 248.6 млн. евро за май 2014 г. За януари – май 2015 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 1074.2 млн. евро (2.5% от БВП) при дефицит от 1631.4 млн. евро (3.9% от БВП) за същия период на 2014 г. 

Износът е 1920.5 млн. евро за май 2015 г., като се повишава с 213.6 млн. евро (12.5%) в сравнение с този за май 2014 г. (1707 млн. евро). За януари – май 2015 г. износът е 9024.8 млн. евро, като нараства с 1064.5 млн. евро (13.4%) в сравнение с този за същия период на 2014 г. (7960.4 млн. евро). Износът за януари – май 2014 г. намалява на годишна база с 5.7%. 

Вносът за май 2015 г. е 2065.1 млн. евро, като нараства със 109.5 млн. евро (5.6%) спрямо май 2014 г. (1955.6 млн. евро). За януари – май 2015 г. вносът е 10 099 млн. евро, като нараства с 507.3 млн. евро (5.3%) спрямо същия период на 2014 г. (9591.7 млн. евро). Вносът за януари – май 2014 г. нараства на годишна база с 0.2%. 

Салдото по услугите е положително в размер на 104 млн. евро при положително салдо от 151.8 млн. евро за май 2014 г. За януари – май 2015 г. салдото е положително в размер на 590.8 млн. евро (1.4% от БВП) при положително салдо от 540 млн. евро (1.3% от БВП) за януари – май 2014 г. 

Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) за май 2015 г. е отрицателно в размер на 48.3 млн. евро при отрицателно салдо от 18 млн. евро за май 2014 г.  За януари – май 2015 г. салдото е отрицателно в размер на 328.8 млн. евро (0.8% от БВП) при отрицателно салдо от 314.5 млн. евро (0.7% от БВП) за същия период на 2014 г. 

Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 140.2 млн. евро при положително салдо от 77.9 млн. евро за май 2014 г. За януари – май 2015 г. салдото е положително в размер на 1018.4 млн. евро (2.4% от БВП) при положително салдо от 933.1 млн. евро (2.2% от БВП) за същия период на 2014 г. 

Капиталовата сметка е положителна в размер на 45.3 млн. евро при положителна стойност от 69.9 млн. евро за май 2014 г. За януари – май 2015 г. капиталовата сметка е положителна – 649.8 млн. евро (1.5% от БВП), при положителна стойност от 192 млн. евро (0.5% от БВП) за януари – май 2014 г. 

Финансовата сметка за май 2015 г. е отрицателна в размер на 3.1 млн. евро при положителна стойност от 131.1 млн. евро за май 2014 г. За януари – май 2015 г. финансовата сметка е положителна – 1342.2 млн. евро (3.1% от БВП), при отрицателна стойност от 141.4 млн. евро (0.3% от БВП) за същия период на 2014 г. 

Салдото по статия Преки инвестиции, представено съгласно изискванията на шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция, е отрицателно в размер на 89.8 млн. евро при отрицателно салдо от 101.4 млн. евро за май 2014 г. За януари – май 2015 г. салдото е отрицателно в размер на 587 млн. евро (1.4% от БВП) при отрицателно салдо от 335.7 млн. евро (0.8% от БВП) за същия период на 2014 г. Преките инвестиции – активи намаляват с 9.6 млн. евро при увеличение с 4 млн. евро за май 2014 г. За януари – май 2015 г. те намаляват с 6.6 млн. евро при увеличение от 335.2 млн. евро за същия период на 2014 г. Преките инвестиции – пасиви се повишават с 80.2 млн. евро при ръст от 105.5 млн. евро за май 2014 г. За януари – май 2015 г. те нарастват с 580.4 млн. евро при увеличение с 670.9 млн. евро за януари – май 2014 г. 

Салдото по статия Портфейлни инвестиции е отрицателно в размер на 545.2 млн. евро при положителна стойност от 0.6 млн. евро за май 2014 г. За януари – май 2015 г. салдото е отрицателно в размер на 1661.2 млн. евро (3.9% от БВП) при положително салдо от 242.2 млн. евро (0.6% от БВП) за същия период на 2014 г. 
Портфейлните инвестиции – активи за май 2015 г. намаляват с 621.9 млн. евро при намаление с 56.1 млн. евро за май 2014 г. За януари – май 2015 г. те се понижават с 667.4 млн. евро при увеличение със 171.5 млн. евро за същия период на 2014 г. 

Портфейлните инвестиции – пасиви за май 2015 г. се понижават със 76.7 млн. евро при намаление с 56.7 млн. евро за май 2014 г. За януари – май 2015 г. портфейлните инвестиции – пасиви се повишават с 993.8 млн. евро при намаление със 70.6 млн. евро за същия период на 2014 г. 

Салдото по статия Други инвестиции е положително в размер на 651.4 млн. евро при положително салдо от 481.6 млн. евро за май 2014 г. За януари – май 2015 г. салдото е положително в размер на 929.2 млн. евро (2.2% от БВП) при положително салдо от 622.4 млн. евро (1.5% от БВП) за януари – май 2014 г. 

Други инвестиции – активи намаляват с 69.9 млн. евро при увеличение от 436 млн. евро за май 2014 г. За януари – май 2015 г. те се понижават с 1578.9 млн. евро при ръст от 572.2 млн. евро за същия период на 2014 г. 

Други инвестиции – пасиви за май 2015 г. намаляват със 721.4 млн. евро при намаление с 45.6 млн. евро за май 2014 г. 3 За януари – май 2015 г. те намаляват с 2508 млн. евро при понижение от 50.2 млн. евро за същия период на 2014 г. 

Резервните активи на БНБ се понижават с 39.6 млн. евро при намаление с 250.4 млн. евро за май 2014 г. За януари – май 2015 г. те нарастват с 2652.1 млн. евро (6.2% от БВП) при спад от 676 млн. евро (1.6% от БВП) за същия период на 2014 г. 

Статия Грешки и пропуски, нето е отрицателна в размер на 99.7 млн. евро при положителна стойност от 98.1 млн. евро за май 2014 г. По предварителни данни за януари – май 2015 г. статията е положителна в размер на 486.2 млн. евро (1.1% от БВП) при положителна стойност от 139.4 млн. евро (0.3% от БВП) за същия период на 2014 г.
Коментари: 0