90 млн. евро за енергийна ефективност на предприятия

Стартира най-голямата програма за субсидии за малки фирми

90 млн. евро за енергийна ефективност на предприятия

Започна приемът на проекти по процедурата „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“. По нея може да се подават предложения до 19.00 ч. на 12 октомври 2016 г. изцяло по електронен път.

Процедурата е предназначена да подкрепи мерки за енергийна ефективност в предприятията, които могат да бъдат във вид на инвестиционни проекти и услуги. Покриват се разходи за материални и нематериални активи, строително-монтажни работи, придобиване на системи за отопление или охлаждане, както и за производство на енергия от ВЕИ за собствено ползване.

Могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия, които имат поне три завършени финансови години.  Фирмите трябва да са  от определени сектори: сектор B „Добивна промишленост”, сектор C „Преработваща промишленост”, сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”; сектор E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” и сектор F „Строителство“ съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008), с изключение на секторите, попадащи в секторните ограничения на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014.

Общият бюджет за процедурата е 90 млн. евро, които са разпределени:

За микро предприятия: 24 000 000  евро;

За малки предприятия: 30 000 000  евро;

За средни предприятия: 36 000 000  евро.

Размерът на безвъзмездната помощ за един проект е минимално 50 000 лева , а максимум - 1 500 000 лева.

Бенефициентите могат да избират измежду три варианта по какъв режим да кандидатстват, като от това зависи какъв размер от общите разходи на проекта могат да бъдат покрити със субсидия.

Коментари: 0