62% от безработните не търсят работа повече от година

Коефициентът на безработица за последното тримесечие на 2018 г. е 4.7%

62% от безработните не търсят работа повече от година
1668 ~ 3 мин. четене
През четвъртото тримесечие на 2018 г. продължително безработни (от една или повече години) са 95.7 хил., или 62.1% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 2.9% (3.1% за мъжете и 2.7% за жените). Това сочат данните на Националния статистически институт за наблюдението на работната сила за последното тримесечие на миналата година.

Броят на безработните лица е 154.1 хил., от които 88.2 хил. (57.2%) са мъже и 65.9 хил. (42.8%) - жени. 

Коефициентът на безработица е 4.7%, съответно 4.9% за мъжете и 4.3% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. коефициентът на безработица намалява с 0.9 процентни пункта, като при мъжете този коефициент намалява с 0.7 процентни пункта, а при жените - с 1.4 процентни пункта. 

От всички безработни лица 13.5% са с висше образование, 50.1% - със средно, и 36.4% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно: 2.1% за висше образование, 4.1% за средно образование и 13.8% за основно и по-ниско образование. 

От общия брой на безработните лица 26.0 хил., или 16.8%, търсят първа работа. 

През четвъртото тримесечие на 2018 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 7.4% - с 2.0 процентни пункта по-нисък в сравнение със същото тримесечие на 2017 година. При мъжете коефициентът на безработица (15 - 29 навършени години) е 8.4%, а при жените - 6.0%, като за посочения период намалява съответно с 1.1 и 3.3 процентни пункта.

Заетост 

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 148.9 хил., като от тях 1 695.3 хил. са мъже и 1 453.6 хил. - жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.5%, като при мъжете този дял е 58.9%, а при жените - 46.6%. 

2 003.6 хил. души, или 63.6% от всички заети, работят в сектора на услугите, 951.6 хил. (30.2%) работят в индустрията и 193.6 хил. (6.1%) - в селското, горското и рибното стопанство. 

От всички заети 3.5% (109.8 хил.) са работодатели, 7.2% (225.5 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 88.6% (2 790.6 хил.) - наети лица, и 0.7% (23.0 хил.) - неплатени семейни работници. 

От общия брой на наетите лица 2 102.0 хил. (75.3%) работят в частния сектор, а 688.6 хил. (24.7%) - в обществения. С временна работа са 101.3 хил., или 3.6% от наетите лица. 

През четвъртото тримесечие на 2018 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната: 
Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 058.4 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 67.7% (72.0% за мъжете и 63.4% за жените). 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 40.3% (45.0% за мъжете и 35.3% за жените). Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 72.5%, съответно 77.2% за мъжете и 67.8% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. коефициентът на заетост (20 - 64 години) е по-висок с 0.4 процентни пункта, като увеличението при мъжете е с 0.6 процентни пункта, а при жените - с 0.3 процентни пункта.

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 588.9 хил., или 61.3% от населението в същата възрастова група (66.6% от мъжете и 56.4% от жените). В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 - 64 години се увеличава с 2.6 процентни пункта (с 3.0 процентни пункта при мъжете и с 2.1 процентни пункта при жените).
Подкрепи Economic.bg