59% от домакинствата в България използват интернет

За годината е отбелязан ръст от 2.4 процентни пункта

59% от домакинствата в България използват интернет

Над 59% от домакинствата и лицата в България имат достъп до интернет в домовете си. За годината е отбелязан ръст от 2.4 процентни пункта спрямо предходната година.

Това сочи проведено изследване на НСИ през 2015 г. Увеличен е и относителният дял на домакинствата, използващи широколентов достъп (с 2.3 процентни пункта) - до 58.8%, или почти всички домакинства, имащи достъп до интернет, са с осигурена бърза и надеждна връзка.


За десетгодишен период използването на информационно-комуникационните технологии става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил повече от три пъти, а използването на широколентова връзка бележи ръсъ повече от 5 пъти.

През изминалата 2015 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет – 67,8%, е Югозападният район, на територията на който е и столицата. След него се нареждат Югоизточният и Северният централен район, съответно с 58.6 и 58.2%. От тенденцията за страната значително изостават домакинствата от Северозападния район, където с достъп до интернет са 44.9% от домакинствата.


Причината за липсата на интернет в домакинствата е комплексна - повече от половината (51.6%)1 посочват като причина липсата на умения за работа с интернет, а за 38.5% разходите за необходимото оборудване или абонаментни такси са високи.

През 2015 г. 54.6% от населението на възраст 16 - 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използванена интернет от лицата, като на базата на предходната година е отбелязан ръст от 0.9 процентни пункта. Положителна е и тенденцията за намаляване на относителния дял на лицата на възраст 16 - 74 навършени години, които никога не са използвали интернет - от 37.1% през 2014 г. до 34.7% през 2015 година.

Изследването сочи, че мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение със жените - съответно 55.2 и 54.0%. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, докато 86.3% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 24.7% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

Според осъщественото изследване на НСИ,  потребителите в интернет най-често използват мрежата с цел комуникация. От тях 83.3% осъществяват телефонни или видеоразговори през интернет, а 78.9% са използвали електронна поща. Три четвърти (75.9%) декларират, че са се възползвали от услугите на глобалното уебпространство с цел участие в социални мрежи, а 70.7% четат новини и онлайн вестници. Основни дейности в интернет са и намиране на информация за стоки или услуги (61.7%), търсене на здравна информация (50.1%) и консултиране с онлайн енциклопедии (43.3%). 19.5% от потребителите използват интернет за търсене или кандидатстване за работа, а 9.8% - за интернет банкиране.

Коментари: 0