32 партии с нарушения в кампанията за местните избори

Десет от тях не са отчели пред Сметната палата дали приходите им са законни

32 партии с нарушения в кампанията за местните избори

Сметната палата извърши одитен докла за съответствие на приходите и разходите във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове, проведени през 2015 г. – политически партии и коалиции от партии. В изборите за общински съветници и за кметове, проведени през 2015 г., участваха 71 политически партии и 3 коалиции от партии, регистрирани в ЦИК. При одита са проверени 55 политически субекта – 53 политически партии и 2 коалиции от партии, регистрирани в ЦИК.

Сметната палата проверява отделно събраните приходи и направените разходи от 204 местни коалиции и 50 инициативни комитета за предизборната кампания, но този одит още не е приключил.

Резултатите от приключилия одит показват, че 23 партии са спазили всички изисквания на Изборния кодекс за финансирането на предизборната кампания, а при 32 политически субекта са установени различни нарушения.

Проверените участници в изборите са спазили изискването на Изборния кодекс в срок до 30 дни след изборния ден да представят отчет пред Сметната палата, с изключение на три политически партии, които са представили отчетите си със закъснение.

Не е предоставена задължителната информация за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК):

-          от девет политически партии - за направени дарения от физически лица;

-          от шест партии - декларации за произход на дарени средства, в размер над минималната работна заплата;

-          от осем политически партии - за финансиране със средства на кандидати;

-          от шест партии – декларации на кандидати за произход на предоставени средства над минималната работна заплата;

-          от четири политически партии – за безвъзмездно предоставени вещи и декларации за собственост на вещите;

-          от шест партии - за рекламни и PR агенции.

Информацията за публикуване в ЕРИК е предоставена със закъснение:

- от две политически партии - за направени дарения;

- от една партия - декларации за произход на дарени средства, в размер над минималната работна заплата;

- от пет партии - за финансирания със средства на кандидати;

- от три партии – декларации на кандидати за произход на предоставени средства, в размер над минималната работна заплата;

- от две партии – за безвъзмездно предоставени вещи, в т.ч. декларации за собственост на вещите;

- от пет партии и една коалиция от партии - за рекламни и PR агенции.

При проверка дали законно са набирани средства за финансиране на предизборната кампания са установени неотчетени приходи от десет политически партии и една коалиция. Една политическа партия не е спазила изискването приходи над 1 000 лв. да се получават по банков път. Всички одитирани политически субекти са спазили забраните относно източниците за финансиране и подпомагане на кампанията.

При проверката за законността на разходите са установени неотчетени разходи от 9 политически партии и една коалиция, както и неотчетени поети задължения от една партия. Четири политически партии не са спазили изискването разходите над 1 000 лв. да са по банков път. Размерите на финансиране на предизборната кампания на отделните политически субекти са в съответствие с изискванията - под определения в Изборния кодекс общ размер за финансиране за избори за общински съветници и за кметове.

Коментари: 0