Пазарът на електроенергия на едро 2017 - силно концентриран и слабо конкурентен

Отчита се ръст на цените на борсата през всички месеци

Пазарът на електроенергия на едро 2017 - силно концентриран и слабо конкурентен

Докладът за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2017 г. съдържа редица статистически данни за процесите на либерализация на електроенергийния пазар през 2017 г., както и анализ на въздействащите им фактори и зараждащите се тенденции, основните от които са представени по-долу.

Без изненади: Спад на броят на новите лицензии, нарастване на броя на прекратените лицензии за търговия с електрическа енергия

През 2017 г. експертите в КЕВР са разгледали общо 23 заявления за издаване, изменение/допълнение и прекратяване на лицензии, спрямо 45 заявления през 2016 г. Постъпилите заявления са свързани почти изцяло с дейността „търговия с електрическа енергия“. Анализът на КЕВР показва следното:

  • Издадените през предходната година нови лицензии намаляват чувствително, което не е изненадващо на фона на непропорционално големия брой лицензирани към момента търговци на електрическа енергия спрямо обема на търгуваните количества на свободния електроенергиен пазар;
  • Значителното намаляване на общия брой заявления за изменение/допълнение на издадени лицензии през 2017 г. спрямо предходната година също е по-скоро очаквано от КЕВР и се дължи на обстоятелството, че по-голямата част от утвърдилите се доставчици вече са променили своите лицензии след предприети действия по оптимизация на дейността и разширяване на кръга на предлаганите услуги;
  • Сред основните причини за прекратените през 2017 г. лицензии КЕВР изтичането на срока на лицензията, съчетано и с загуба на интерес поради малките търгувани обеми.

Въз основа на очерталата се тенденция към насищане на пазара КЕВР очаква и по-нататъшен спад в издаването на нови лицензии за търговия с електрическа енергия. Предвид значителния брой неактивни търговци (повече от 50) и предстоящото изтичане на срока на техните лицензии се очаква и продължаващо увеличение на броя на подадените заявления за прекратяване на лицензия.

Пазарът на едро – силно концентриран и слабо конкурентен

Конкуренцията на пазара на едро се измерва чрез индекси за концентрацията на пазара – Хиршман Херфиндал Индекс ХХИ и Индекс на концентрация С3. Хиршман-Херфиндал индексът се изчислява като сума на пазарните дялове на участниците на пазара, повдигнати на квадрат. Индексът на концентрация С3 се изчислява като сума от дела на първите трима пазарни участници с най-висок пазарен дял.

Въз основа на данните от ЕСО ЕАД КЕВР е изчислила стойностите на ХХИ равна на 4015 и на С3 - 78,66. При тези нива на индексите пазарът продължава да се характеризира като силно концентриран и слабо конкурентен.

На свободния пазар участват основно три дружества от групата на „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД) – „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД и „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК ЕАД).

 Ръст на цените на борсата (Пазар Ден Напред) спрямо 2016 г.

При сравнение на среднопретеглените цени за трите продуктови пазара на пазар „ден напред“ по месеци за 2017 г. спрямо 2016 г. се установява ръст на цените през всички месеци на 2017 г., спрямо тези през 2016 г., с едно изключение – месец декември, когато тенденцията е обратна.

Най-високият ръст на цените, в рамките от 60% до 96%, е налице през месеците януари и февруари 2017 г. Този рязък скок КЕВР обяснява със значителния ръст на вътрешното потребление вследствие на ниските температури, довело и до спиране на износа на електрическа енергия на 09.01.2017 г. със заповед на министъра на енергетиката с оглед гарантиране на снабдяването на страната.

Общият обем на търгуваните количества през 2017 г. е 4,2ТWh, а ръстът спрямо търгуваните количества през 2016 г. – 167%.

Нараства делът на регулирания пазар в края на 2017 г.

Продажбите на електрическа енергия за регулирания пазар, осъществявани от Крайните снабдители на ЧЕЗ, ЕНЕРГО-ПРО и ЕВН, намаляват през 2016 и 2017 г. съответно с 6,92 и 4,12% спрямо предходната година. Това се обяснява със засиления интерес и масово излизане на свободния пазар през този период на небитовите клиенти, присъединени към мрежа НН. Тяхното регулирано потребление намалява последователно с 23,87 и 24,69% през 2016 и 2017 г. спрямо предходната година. Обратно, при домакинствата е налице нарастване на потреблението с 0,9% и 3% през 2016 и 2017 г.

Общите продажби на регулирания пазар през 2017 г. са 13,8 ТВтч, от които 11ТВтч (80%) са предназначени за домакинствата, а 2,8 ТВтч (20%) – за небитовите потребители.

Според анализа на КЕВР, към края на 2017 г. се установява тенденция на нарастване на дела на регулирания пазар. Тази тенденция е неблагоприятна предвид осъществяваната политика по изпълнение на дългосрочната цел за пълна либерализация на електроенергийния пазар в България и присъединяването му към вътрешния енергиен пазар, част от Енергийния съюз.

Коментари: 0