Подобрение на бизнес климата през ноември

Мениджърите все пак отчитат бизнес средата като несигурна

Подобрение на бизнес климата през ноември
212 ~ 2 мин. четене
През ноември 2016 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.6 пункта в сравнение с октомври, което се дължи на подобрения бизнес климат в промишлеността и търговията на дребно, сочат данните на НСИ.

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” нараства с 1.9 пункта спрямо предходния месец в резултат на подобрените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Настоящата производствена активност се оценява като намалена, докато очакванията за дейността през следващите три месеца са по-благоприятни. 

Факторът, затрудняващ в най-голяма степен развитието на бизнеса, остава несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното му влияние. 

Относно продажните цени в промишлеността, преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца. 

Строителство

През ноември съставният показател „бизнес климат в строителството” се понижава с 4.0 пункта, което се дължи на по-неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение получените нови поръчки през последния месец намаляват, като и очакванията им за строителната активност през следващите три месеца са песимистични.

Най-сериозният проблем, затрудняващ дейността на предприятията, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следвана от конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени в строителството, мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месец. 

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” нараства с 3.2 пункта в сравнение с октомври в резултат на по- оптимистичните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им относно обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца обаче са по-неблагоприятни. 

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене продължават да са най-сериозните пречки за развитието на бизнеса. Относно продажните цени очакванията на търговците са те да останат без промяна през следващите три месеца. 

Услуги

През ноември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” остава приблизително на нивото си от предходния месец. Оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията се изместват към по- умерените мнения. Същевременно прогнозите им за търсенето на услуги през следващите три месеца се подобряват. Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша остават основните фактори, затрудняващи дейността в сектора. 

През последния месец анкетата регистрира и засилване на неблагоприятното въздействие на фактора „недостатъчно търсене”. 

По отношение на продажните цени в сектора на услугите, по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца  
Подкрепи Economic.bg