Половината фирми у нас - без уебсайт

Под една трета от фирмите използват социални медии

Половината фирми у нас - без уебсайт
288 ~ 4 мин. четене
Половината фирми в България нямат собствен уебсайт, а под една трета (31,7%) използват социални медии като Facebook, LinkedIn, Google+. Това сочат данни на Националния статистически институт от изследването на информационното общество в предприятията през 2016 г.

Резултатите от проведеното през 2016 г. изследване сред предприятията с 10 и повече заети лица показват, че 93.7% от тях използват компютри , като при големите предприятия с 250 и повече заети лица относителният дял достига 100.0%. Високоскоростният, надежден и непрекъснат интернет достъп е основна необходимост за предприятията и през текущата година 91.3% от тях са били в постоянна връзка с глобалната мрежа. Предприятията основно използват DSL или друг вид фиксирана широколентова интернет връзка (72.2%), а 41.2% от тях имат мобилна широколентова връзка.

Максималната скорост за изтегляне на данни също нараства и повече от половината от предприятията, които използват фиксирана широколентова интернет връзка, разполагат със скорост по-висока от 30 Mbps.

През 2016 г. 29.7% от заетите лица в предприятията са използвали компютър ежедневно за изпълнение на служебните си задължения, а на 25.8% от работещите е осигурен достъп до интернет. Данните от проведеното изследване показват, че все повече предприятия предоставят преносими устройства на своите служители. През тази година 8.6% от заетите лица в предприятията са използвали преносими устройства за служебни цели. Повече от половината от предприятията (50.7%) разполагат със собствен уебсайт, като най-голям е техният дял при компаниите с 250 и повече заети лица (86.3%). 

На своя уебсайт предприятията основно предоставят информация за предлаганите стоки и услуги (81.4%), поставят връзка или препратка към профила си в социална медия (31.1%), както и предлагат възможност за онлайн поръчки или резервации на стоки или услуги (25.9%). Най-активно налагат своето присъствие в мрежата предприятията от секторите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (88.4%) и „Професионални дейности и научни изследвания“ (73.2%), а най-малко се възползват от тази функционалност предприятията от сектор „Транспорт, складиране и пощи“ - 37.0%.

Почти една трета от предприятията (31.7%) използват различни видове социални медии, за да развиват дейността си и да разширяват своето интернет присъствие. Най- популярни са социалните мрежи (Facebook, LinkedIn, Google+), в които 45.9% от предприятията с 250 и повече заети лица поддържат свой профил (38.0% през 2015 година). Големите компании са най-активни и при използването на уебсайтове за споделяне на мултимедия (VBox7, YouTube, Flickr, Picassa, SlideShare и др.) с дял от 18.4%, докато при малките предприятия с 10 - 49 заети лица относителният дял е едва 7.3%. 

Рекламата има важно значение за всеки бизнес, тъй като позволява на предприятията да представят своите стоки или услуги в публичното пространство. През текущата година 18.7% от предприятията са избрали да включват в своите стратегии реклама по интернет чрез използване на различни похвати като рекламни банери в търсачки, социални медии или на други уебсайтове, позиционирана реклама и т.н. Най-висок е относителният дял при средните и големите предприятия, съответно 26.1 и 27.1%. 

През 2016 г. в изследването беше включен специален модул за използването на „големи данни“ от предприятията. Получените резултати показват, че 7.2% от предприятията извършват анализ на „големи данни“, като най-активни са големите предприятия с 250 и повече заети лица (23.1%). Основният източник на данни за анализ, който използват предприятията, са данните за местоположението при използването на преносими устройства (66.5%) , а данните на предприятието от смарт устройства или сензори, както и данните, генерирани от социални медии, се използват за анализ от съответно 32.4 и 31.7% от предприятията. За анализа на „големи данни“ по-голямата част от предприятията ангажират собствени служители (83.1%). 

ИКТ специалисти
 
Бързото развитие на интернет и цифровите технологии и все по-широкото им навлизане в ежедневните дейности на предприятията води до нарастваща нужда от специалисти с подходящи дигитални знания и умения. Спрямо предходната 2015 г. тенденцията в наемането на ИКТ специалисти в България се запазва и всяко пето предприятие (19.9%) има заети лица, чиято основна работа е да разработват, експлоатират или поддържат ИКТ системи и софтуерни приложения. 

Големите компании с 250 и повече заети лица предлагат най-много работни места за ИКТ кадри (61.1%), докато при малките предприятия с 10 - 49 заети лица относителният им дял е едва 16.2%. Електронните умения вече са задължително изискване за работещите, но едва 7.9% от работодателите осигуряват някакъв вид обучение, за да повишават квалификацията на служителите си в областта на ИКТ. През предходната календарна година 8.9% от предприятията са наели или са се опитали да наемат ИКТ специалисти, като 39.2% от тях са изпитали трудности при намирането на подходящи кадри.

Електронна търговия 

Данните от проведеното през 2016 г. изследване показват, че през предходната календарна година 8.6% от предприятията продават своите продукти и услуги онлайн. Голяма част от тях (40.0% ) предлагат на клиентите възможност да заплащат покупките си онлайн чрез кредитна или дебитна карта, директен дебит или чрез система за електронни разплащания. Най-много продажби са осъществени към крайни клиенти (74.2%), но немалко предприятия предлагат своите продукти и услуги на други предприятия или на държавни институции (57.6%). 

Предприятията срещат сериозни пречки пред осъществяването на електронна търговия, тъй като при голяма част от тях продуктите или услугите не са подходящи за продажба по интернет (60.8%) , а 26.9% считат, че разходите по внедряване на уеб продажби биха били прекалено високи в сравнение с ползите. 

През 2015 г. 10.7% от предприятията са осъществили покупки онлайн, като най- активни при използването на електронна търговия за подобряване на своя бизнес са големите предприятия, 22.1% от които извършват покупки по интернет, а 17.4% продават стоки или услуги онлайн. 
Подкрепи Economic.bg