Проверката не откри проблеми със свързани лица при пенсионните дружества

Активите на осемте действащи компании са намалени с 0.3% заради разминаване с методологията

Проверката не откри проблеми със свързани лица при пенсионните дружества
4103 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Въпреки че в началото на 2015 г. четири от най-големите пенсионни компании подадоха сигнал за пазарни манипулации срещу останалите дружества в сектора, мащабната проверка на активите и стрес тестовете не са показали нередности. Това става ясно от доклада от прегледа на активите на пенсионните фондове в България, който в петък Комисията за финансов надзор (КФН) представи на специална пресконференция.

Председателят на Комисията Карина Караиванова обясни това „разминаване“ с проблеми в българското законодателство, където понятието „свързани лица“ не е достатъчно добре дефинирано. „По отношение на пенсионните фондове има системен проблем и той е при инвестициите в свързани лица, качеството на инвестициите и качеството на управлението“, каза Караиванова.

Според нея трябва да бъдат приети законодателни промени, които да синхронизират българското с международните стандарти и да се прецизират текстовете, засягащи инвестициите в свързани лица. „Предложените от нас законодателни промени ще обхванат в пълнота проблемите“, добави председателят на КФН.

Проблеми с инвестиции в свързани лица проверката не установила, но са установени различия в методите, по които пенсионните дружества (ПОД) изчисляват своите активи и начините, по които това се прави от независими външни експерти (НВЕ), участвали в прегледа на активите. Независимите оценители, наети от ПОД, ползват или пазарния метод, или метода на доходите, или комбиниран метод - пазарен и на разходите. Независимите оценители от своя страна прилагат само пазарния метод.

Поради това различие общите активи на осемте пенсионни компании, управляващи 27 фонда, са намалени с 0.3%. Към 30 юни 2016 г. активите на компаниите в сектора възлизат на 9.845 млрд. лв. Корекциите, предложени от независимите външни оценители на ниво пенсионен фонд, варират от 0% до 3.4% от общата стойност на активите.

От данните се вижда, че най-големи корекции трябва да направи ПОД „Доверие“ АД. Корекцията е с малко над 15 млн. лв. Единствено ПОД „ДСК-Родина“ АД не трябва да прави никакви корекции, тъй като тяхната оценка на активите съвпада с независимата оценка.

Прегледът на активите на пенсионните фондове беше осъществен от 3 независими външни експерти (НВЕ), които бяха избрани съгласно критериите, посочени в техническото задание за PFAR, и те са както следва: KPMG Audit SRL, ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ ООД, България и Ейч Ел Би България ООД. Един НВЕ беше първоначално избран и впоследствие изключен от прегледа, поради открити нередности (РСМ БЪЛГАРИЯ ООД).

Прегледът беше осъществен под наблюдението на Управляващ комитет (УК), включващ представители на КФН, (член на УК), Министерство на финансите (Наблюдател), Българска народна банка (Наблюдател), Европейската комисия (Наблюдател) и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA; Член на УК). КФН избра консултант, наричан по-долу Ръководител на проекта (РП), който да подпомогне организирането и координирането на Прегледа, както и да подпомогне процеса по осигуряване на качество. В задълженията на РП се включваха изготвяне на методологията за PFAR, която по-късно бе одобрена от УК, и осигуряване на хармонизираното й прилагане от страна на НВЕ, които провеждат прегледите, както и еднакво третиране на участващите пенсионни фондове от съответните НВЕ.

Прегледът обхвана универсалните, професионалните и доброволните пенсионни фондове в България. Доброволните пенсионни фондове по професионални схеми не участваха в прегледа.
Подкрепи Economic.bg