Печалбата на Raiffeisen Bank достигна 220 млн. евро за тримесечието

Финансовата институция очаква необслужваните кредити да бъде около 8% до края на тази година

Печалбата на Raiffeisen Bank достигна 220 млн. евро за тримесечието
624 ~ 3 мин. четене
През първото тримесечие на 2017 г. Raiffeisen Bank International (RBI) отчита консолидирана печалба от 220 млн. евро. Нетният лихвен доход е нараснал с 5% до 796 млн. евро. Тук като причина е изтъкнато увеличението с 31 млн. евро на нетния лихвен доход в Русия, свързан с валутни разлики.

“Удовлетворени сме от старта на финансовата 2017 г. Свидетели сме на много добро икономическо развитие на почти всички от пазарите ни и искаме да се възползваме от него за селективен растеж,” коментира Йохан Щробл, Главен изпълнителен директор на RBI. “Нетният лихвен доход е много важен за банка като нашата, която е клиентски ориентирана. Поради тази причина съм изключително удовлетворен от факта, че нетният лихвен марж се стабилизира през първото тримесечие,” допълни Щробл.

В сравнение със същия период на миналата година общите административни разходи се увеличават с 34 млн. евро и възлизат на 815 млн. евро, най-вече поради валутни ефекти. Съотношението разходи/приходи се подобрява с 2.6 пр.п. до 62.8% поради по-високите оперативни приходи.

На база общ риск, базовият собствен капитал от първи ред (според преходните разпоредби) възлиза на 12.4%, а общата капиталова адекватност (според преходните разпоредби) е 17%.

Базовият собствен капитал от първи ред (според пълните изисквания на регламента) възлезе на 12.2%, а общата капиталова адекватност (според пълните изисквания на регламента) бе 16.8%.

Ако се вземат предвид нетните приходи през първото тримесечие на годината, капиталовите показатели биха били с 0.4 пр.п. по-високи.

Нетните провизии отчитат спад от 24% на годишна база, или 25 млн. евро, и възлязоха на 80 млн. евро.

Показателят необслужвани кредити се подобри с 0.3 пр.п. до 8.3% в сравнение с края на 2016 г. Необслужваните кредити спрямо провизиите възлязоха на 5,042 млн. евро, като в резултат на това покритието на тези кредити с провизии достигна 74% спрямо 75.2% към края на миналата година.

“Развитието по отношение на разходите ни за риск продължава да бъде много добро. Въпреки това, трябва да се отчетат сезонните фактори, тъй като разходите за риск през първото тримесечие винаги са по-ниски“, обясни Щробл.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. през първото тримесечие на тази година, нетният лихвен доход намалява със 7% или 61 млн. евро до 796 млн. евро.

През първото тримесечие на 2017 г. общите административни разходи бяха  815 млн. евро, което представлява спад от 4% или 33 млн. евро в сравнение с предходното тримесечие.

Спрямо четвъртото тримесечие на миналата година нетните провизии намаляват със 177 млн. евро до 80 млн. евро.

През първото тримесечие на 2017 г., консолидираната печалба възлезе на 220 млн. евро, което представлява увеличение със 134 млн. евро спрямо последното тримесечие на 2016 г.

Целта на RBI в средносрочна перспектива е базов собствен капитал от първи ред (според пълните изисквания на регламента) от около 13%.

След стабилизирането на кредитните обеми, RBI има намерение да възстанови растежа в рамките на среден годишен ръст в проценти в ниската едноцифрена зона. Очакванията на RBI са провизиите през 2017 г. да бъдат под нивото от миналата година (758 млн. евро).

Банката очаква показателят необслужвани кредити да бъде около 8% до края на тази година, а в средносрочна перспектива да продължи да намалява.

RBI цели допълнително намаление на съотношението разходи/приходи в рамките на 50-55% в средносрочен план, като това остава непроменено спрямо предходната заложена цел.

Целта за средносрочна възвращаемост на капитала преди данъци също остава непроменена – приблизително 14%, а целта за консолидирана възвращаемост на капитала  е близо 11%.

Коментари: 0