3.5% ръст на икономиката през третото тримесечие

Спрямо предходното тримесечие увеличението е 0.8%

3.5% ръст на икономиката през третото тримесечие

Брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3,5% през третото тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.8% спрямо второто тримесечие на  2016 г. според сезонно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ).

БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2016 г. БВП в номинално изражение достига 24 631 млн. лева.  

Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2016 г. е 21 168 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (69.7%), което в стойностно изражение възлиза на 17 160 млн. лева. През третото тримесечие на 2016 г. бруто капиталообразуването е 4 508 млн. лв. и заема 18.3% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Тримесечни изменения 

През третото тримесечие на 2016 г. спрямо второто тримесечие на 2016 г. БВП1 по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.8%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.7%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2016 г. принос за регистрирания икономически растеж имат крайното потребление - с 1.3%, и износът на стоки и услуги - с 2.1%.

Годишни изменения

През третото тримесечие на 2016 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3.5% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 2.5%. 

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 1.0%. Бруто образуването на основен капитал отчита спад през третото тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година с 4.0%. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 8.5 и 3.9%.

Коментари: 0