Регулаторът най-после откри некачествени горива в България

Изтеглено от разпространение е близо 40 хил. литра гориво за дизелови двигатели

Регулаторът най-после откри некачествени горива в България

Снимка: Economic.bg/Архив

Поредната проверка на пазара на горива приключи и в нея се констатира, че в качеството на горивата у нас има десетки нарушения. Това съобщават от Върховна административна прокуратура (ВАП) днес, която в средата на юни тази година възложи на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) да проследи качеството на горивата, както и контрола върху него през целия им път до крайните потребители.

Какво проверява ДАМТН

ДАМТН е проверила 243 обекта, сред които 239 бензиностанции, 1 петролна рафинерия и 3 данъчни склада. В съобщението не се посочва кои са проверените обекти, а само какво са проверявали инспекторите. Проверката е следила за спазване на техническите и качествените изисквания към течните горива, нормите за съдържание на олово, сяра и други вредни вещества (замърсители) в тях.

Взети са 371 броя проби от течни горива, 128 от автомобилен бензин А-95Н, 3 от автомобилен бензин А-100Н, 212 от горива за дизелови двигатели и 28 от други горива (гориво за извънпътна техника и трактори, гориво за промишлени и комунални цели, котелно гориво средно).

Регулаторът е установил, че 10 от пробите показват несъответствия с изискванията на нормативната уредба. Регистрирани са 8 броя, или 2.16 % несъответствия с изискванията за качество - от взетите и изпитани проби. Установени са несъответствия с изискванията за съдържание на биокомнонент - 2 броя, или 0.5%, от взетите и изпитани проби.

Нарушенията са разкрити при изпитване на проби на гориво за дизелови двигатели от съответните обекти и се изразяват в несъответствия на изисквания за качество по показател - „пламна температура“ (0С), на изискването за съдържание на биогориво в течно гориво, на изискването за съдържание на биогориво в течно гориво по показател - „Съдържание на метилови естери на мастни киселини“ (FAME), на изискванията за качество по показател - „общо онечиствания“ mg/kg.

Мерки

В резултат на проверките ДАМТН е наложила наложени 15 принудителни административни мерки – 6 от тях са задължително предписание за временно спиране разпространението на течно гориво и 2 са заповед за прилагане на принудителна административна мярка, 4 са със задължително предписание за забрана разпространението на течно гориво и 2 заповеди за прилагане на принудителна административна мярка. От принудителните мерки 1 е задължително предписание за изтегляне.

От ДАМТН са съобщили на ВАП, че предстоят съставяне и връчване на 5 акта за установяване на административни нарушения за установени несъответствия с изискванията за качество, както и съставяне и връчване на 2 административни нарушения за установени несъответствия с изискванията за съдържание на биокомпонент.

Предстои и издаване на 8 бр. наказателни постановления за установени несъответствия с изискванията за качество на обща стойност 80 000 лв., както и издаване на 2 бр. наказателни постановления за установени несъответствия с изискванията за съдържание на биокомпонент на обща стойност 100 000 лв.

ДАМТН допълват, че в резултат от проверките е изтеглено от разпространение 39 183 литра гориво за дизелови двигатели.

Най-после резултати

Пободна мащабна провека на качеството на горивата у нас е имало последно през 2014 г., когато 236 обекта са били проверявани. Тогава са открити подобни отклонения в качеството като най-често срещаните от изискванията за качество при гориво за дизелови двигатели са за показателите „пламна температура” и „съдържание на сяра”. Проверки на ДАМТН за качеството на горивата има почти всяка година, но голяма част са в отделни градове или области, а не на територията на цялата страна, както сега. Например, през 2016 г. бяха проверявани само обекти в София, друг такъв случай е през 2018 г., когато контролът е бил насочен към обласите Сливен и Ямбол.

Коментари: 0