Синдиците няма да търсят повече от 1.4 млрд. лв. от източената КТБ

Признава се само стойността на активите на фалиралата банката към датата на обявяване в несъстоятелност

Синдиците няма да търсят повече от 1.4 млрд. лв. от източената КТБ
880 ~ 3 мин. четене
Синдиците на КТБ признават само стойността на активите на фалиралата банката към датата на обявяване в несъстоятелност – 22 април 2015 г. При това положени се оказва, че са събрани 40% от средства в масата на несъстоятелността на банката, които според по оценка на международна одиторска компания, извършена съгласно чл. 52 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН), е 1.378 млрд. лв.

Когато в края на 2014 г. БНБ отне лиценза на КТБ, тя прие доклада на друг одитор, който обезцени активи на банката (несъбираеми кредити) за близо 4 млрд. лв.

В своето съобщение синдиците посочват, че съвсем скоро в Търговския регистър ще бъде обявена първата сметка за разпределение между кредиторите на КТБ АД (н) на събраните парични средства от масата на несъстоятелността на банката. В нея съвсем ясно ще се види каква е събраната до момента сума, можем да анонсираме, че тя ще е около 600 млн. лв., пише в документа.

На 6 ноември 2014 г. Управителният съвет на БНБ установява отрицателна стойност на собствения капитал на КТБ АД в размер на минус 3.7 милиарда лева, както и че банката не отговаря на капиталовите изисквания на Регламент (ЕС) №575/2013 поради обезценки на активи на КТБ АД в общ размер на 4.222 млрд. лв. и отнема лиценза за извършване на банкова дейност.

Синдиците обаче не смятат, че тази сума въобще може да бъде събрана, тъй като приемат, че „значителна част от обезпеченията са с пропуски при тяхното учредяване или са несъществуващи, което ги прави нереализируеми. Множество кредити са с нулева стойност“.

Ясно доказателство за изключително лошото състояние на активите на КТБ АД е липсата на интерес от страна на други български или чуждестранни банки за закупуване на банката като цяло предприятие или пък на части от кредитния й портфейл, който по оценка на одиторските компании в огромната си част е обезценен и невъзстановим, пишат синдиците.

Коефициентът на покритие на кредитния портфейл на банката с валидни обезпечения е около 13%. Длъжниците-кредитополучатели не само не погасяват кредитите си и не връщат придобитите с кредити от КТБ АД активи в масата на несъстоятелността, но и с всякакви средства се борят да направят невъзможно това да стане, в противодействие на нашите активни действия. В резултат от това към 31 декември 2016 г. делът на редовните кредити в кредитния портфейл на КТБ е в размер на 0.52%.

Към момента сме предприели правни действия по образуване и водене на над 1100 заповедни, установителни, отменителни и изпълнителни производства, на производства за връщане на получено имущество с произход от банката, производства по несъстоятелност срещу юридически лица (кредитополучатели, солидарни длъжници и др., в т.ч. и срещу трети лица), оспорени прихващания, предявени искове срещу бивши администратори на КТБ АД за присъждане на обезщетение за причинени вреди на банката, както и срещу одитора „КПМГ България”, заверил отчетите на банката за последните години преди фалита й.

Всички съдебни производства са предприети съобразно действащото в Република България законодателство. Тъй като основната част от активите на банката, както и седалището на нелоялните длъжници на банката са на територията на страната, делата се водят пред българските съдилища.

Производството е състезателно и протича в основната си част в няколко съдебни заседания и на три инстанции. Резултатът от всички стъпки, които са предприети съобразно действащото законодателство, са функция от решенията на съдилищата в съответните юрисдикции и основно от съдилищата в Република България, с оглед на което резултати по водените съдебни дела могат да се очакват в един бъдещ период от време (вероятно след години). Няма лице в света, което веднага да отиде и да „прибере“ откраднатите от банката активи, тъй като всички действия по попълване на масата на несъстоятелността са съобразени с действащото законодателство. Следва да се има предвид и обстоятелството, че по голяма част от тези съдебни производства се прилагат нови процедури в законодателството, по които няма съдебна практика.
Подкрепи Economic.bg