Сметната палата отказа да завери отчета на Софийски университет

Установени са некоригирани съществени отклонения

Сметната палата отказа да завери отчета на Софийски университет
3698 ~ 1 мин. четене

Сметната палата отказа да завери финансовия отчет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" за 2014 г., защото отчетът не дава вярна и честна представа за финансовото състояние и за имуществото на висшето училище към 31 декември 2014 г., съобщава одитната институция.

Установени са некоригирани съществени отклонения, коригирани по време на одита, констатирани и при предходни финансови одити на годишните финансови отчети за 2012 г. и за 2013 г., които бяха заверени с резерви. Не е извършена инвентаризация и не е осигурена аналитична отчетност на част от активите на университета в размер на 9.7 млн. лв. Некоригирани отклонения, които оказват влияние върху достоверността на финансовия отчет.

Неправилно са отчетени дълготрайни материални активи и не са отразени промените в дяловете на инвестициите на университета в търговски дружества. Липсва информация за стойностната оценка на тези съучастия към края на 2014 г.

Не са осчетоводени поети ангажименти по сключени договори, действащи към 31.12.2014 г. в размер на 6.5 млн. лв. В резултат на одита на Сметната палата това нарушение вече е отстранено.

Сметната палата е изпратила доклада си на Комисията по образование и наука и на Комисията по бюджет и финанси в Народно събрание, на министъра на финансите и на министъра на образованието и науката.

„Настоящото одитно становище е изготвено на основание чл. 54, ал. 14 от Закона за Сметната палата и отразява резултатите от извършения финансов одит на Годишния финансов отчет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2014 г.”, гласи докладът на Сметната палата.

Подкрепи Economic.bg