Спад в цените на производител през ноември

Той е с 0,3% на месечна и с4,2% на годишна база

Спад в цените на производител през ноември
Цените на производител на вътрешния пазар са с 0,6% по-ниски през ноември спрямо тези от предходния месец. Намалението се отнася за добивната промишленост - с 1,7%, за преработващата - 0,3%, както и за производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,9%, сочат данни на НСИ, оповестени днес.

Спрямо октомври цените на основните метали са с 2,5% по-ниски, а тези при производство на напитки и тютюневи изделия - съответно с 1,6% и 0,8%. Ръст в цените отбелязва производството на метални изделия без машини и оборудване, както и при производство на лекарства.

На годишна база цените на производител на вътрешния пазар спадат с 3,8%. Намаление се отчита и в трите разглеждани сектора, като най-голямо е то при добивната промишленост - с 9,1%. 

Спрямо септември 2014 г. най-много са спаднали цените на основните метали - с 9,9%, Нараснали са цените при производство на тютюневи изделия - с 6,8%, на машини и оборудване - с 3,4% и електронни и оптични продукти и компютърна техника - с 2,2%.

Източник: НСИ

Общиият индекс на цените на производител отчита спад с 0,3% през ноември на месечна база и с 4,2% на годишна. Спрямо октомври най-съществено намаление има при напитките и основните метали, а нарастване при текстилните изделия без облекло. На годишна база най-голям спад има в цените при производство на основни метали - 8,6%. Увеличение има при тютюневите изделия с 6,5% и превозните средства без автомобили - с 5,6%.
Коментари: 0