Средна заплата от 1040 лева за второто тримесечие

Ръстът спрямо година по-рано е почти 10 на сто

Средна заплата от 1040 лева за второто тримесечие
През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата e 1 040 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2017 г. с 3.4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са: „Финансови и застрахователни дейности ” - със 7.6%, и „Строителство” и „Добивна промишленост” - по 7.3%. Това сочат данните на Националния статистически институт.

Средната месечна работна заплата нараства с 9.9% спрямо второто тримесечие на 2016 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти” - с 16.0%, „Административни и спомагателни дейности” - с 13.4%, и „Професионални дейности и научни изследвания” - с 13.2%. 

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2017 г. са: 

• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко- съобщения” - 2 306 лева 

• „Финансови и застрахователни дейности” - 1 815 лева 

• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 769 лева. 

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: 

• „Хотелиерство и ресторантьорство” - 635 лева 

• „Други дейности” - 714 лева 

• „Строителство” - 796 лева. 

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2017 г. в обществения сектор нараства с 8.1%, а в частния - с 10.6%.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2017 г. е 1 060 лв., за май - 1 035 лв., и за юни - 1 027 лева.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2017 г. нарастват с 63.4 хил., или с 2.8%, спрямо края на март 2017 г., като достигат 2.34 милиона.

Спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 44.9%, „Култура, спорт и развлечения”- с 11.9%, и „Селско, горско и рибно стопанство” - със 7.3%. 

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Образование” - с 3.0%. 

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 21.9 и 16.8%. В края на юни 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 15.9 хил., или с 0.7%, по-малко в сравнение с края на юни 2016 г., като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” - с 9.7 хил., „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 8.3 хил., и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 4.6 хиляди. 

И в процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” - с 11.6%, и „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 5.3%. Най- голямото увеличение на наетите лица в края на юни 2017 г. спрямо края на юни 2016 г. в абсолютно изражение е в икономическа дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 4.1 хил., а в процентно изражение - в икономическа дейност „Култура, спорт и развлечения” - с 9.0%. 
Коментари: 0