Средната брутна заплата за март - 952 лева

Наетите лица достигат 2,28 милиона

Средната брутна заплата за март - 952 лева
Средната брутна месечна работна заплата за януари 2016 г. е 926 лв., за февруари - 914 лв., и за март - 952 лева. Това сочат данните на НСИ за първото тримесечие на годината.

През първото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата e 931 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. с 1.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Професионални дейности и научни изследвания” - с 13.5%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 5.6%, и „Култура, спорт и развлечения”- с 4.8%. 

През първото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата нараства с 8.4% спрямо първото тримесечие на 2015 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания” - с 16.0%, „Операции с недвижими имоти” - с 11.8%, и „Административни и спомагателни дейности” - с 10.7%. 

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2016 г. са: 
• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко- съобщения” - 2 125 лева 
• „Финансови и застрахователни дейности” - 1 639 лева 
• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 602 лева. 

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: 
• „Хотелиерство и ресторантьорство” - 576 лева 
• „Други дейности” - 642 лева 
• „Административни и спомагателни дейности” - 712 лева. 

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2016 г. в обществения сектор нараства с 6.0%, а в частния сектор - с 9.2%.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2016 г. се увеличават с 58.1 хил., или с 2.6%, спрямо края на декември 2015 г., като достигат 2.28 милиона. 

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2015 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” - с 12.6%, „Административни и спомагателни дейности” - с 10.9%, и „Други дейности” - с 8.8%. 

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Строителство” - с 2.8%, и „Добивна промишленост” - с 2.5%. 

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 22.3 и 17.3%. 

В края на март 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 49.2 хил., или с 2.2%, повече в сравнение с края на март 2015 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост” - с 11.5 хил., „Административни и спомагателни дейности” - с 10.4 хил., и „Хотелиерство и ресторантьорство” - със 7.9 хиляди. 

В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” - с 9.6%, „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 8.3%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 6.1%. 

Най-голямо намаление на наетите лица в края на март 2016 г. спрямо края на март 2015 г. в абсолютно изражение има в икономическа дейност „Строителство” - с 5.3 хил., а в процентно изражение - в „Добивна промишленост” - с 4.3%. 
Коментари: 0