TripAdvisor подреди най-добрите авиокомпании на 2018 г.

Класирането е на база мненията на потребители в туристическия сайт

TripAdvisor подреди най-добрите авиокомпании на 2018 г.
Потребителите на туристическия сайт TripAdvisor подредиха най-добрите авиокомпании на 2018 година.

Класирането е базирано на отговори и мнения на читатели в сайта, където се споделят мнения за пътувания, дестинации, хотели, пътешествия.

Взети са предвид мнения за 12-месечен период с алгоритъм, който взема предвид количествени и качествени критерии.

Най-добре в класирането се представят азиатските авиокомпании.

Вижте и кои попадат в Топ 10.


Коментари: 0