ВАС отмени екооценката на Нено Димов за устройствения план на Приморско

Не са взети предвид всички съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към проекта

ВАС отмени екооценката на Нено Димов за устройствения план на Приморско

Снимка: Economic.bg

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени Становище по екологична оценка на министъра на околната среда и водите Нено Димов, с което е съгласуван Проект на Изменение на Общия устройствен план (ИОУП) на община Приморско.

Административното дело е образувано по жалби на Фондация „Българска Фондация Биоразнообразие“ и на „Перла Г“ АД.

Според тричленния състав са допуснати пропуски и непълноти в Становището, Доклада за екологична оценка и Доклада за оценка на съвместимостта при изследване на характеристиките на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат значително засегнати от измененията в Общия устройствен план. Изводът на върховните съдии е, че има нарушение на изискването на чл. 81, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда за идентифициране, описание и оценка на всички възможни въздействия върху околната среда от прилагането на плана предвид целите, териториалния обхват и степента на подробност.

Не са взети предвид всички съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към проекта, включително отнасящите се до райони с особено екологично значение, като защитените зони по Закона за биологичното разнообразие. По отношение на някои местообитания не са преценени вероятните значителни въздействия върху биологичното разнообразие, фауната и флората. При тези недостатъци не може да се приеме, че смекчаващите мерки, които са предвидени за предотвратяване и намаляване на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана, ще редуцират и компенсират възможно най-пълно негативните въздействия в необходимата степен за опазване на околната среда.

Върховните съдии от тричленния състав на Шесто отделение връщат преписката на министъра на околната среда и водите за ново произнасяне при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.

Решението на ВАС може да се обжалва в 14-дневен срок.

Коментари: 0