Във ВиК сектора почти нищо не е наред

КЕВР излезе с доклад от проверката, която ѝ бе възложена от ВАП

Във ВиК сектора почти нищо не е наред
2177 ~ 5 мин. четене

Неизпълнение на показателите за качество, на целите за намаляване на загубите на вода и на финансовите показатели за ефективност на разходите. Това са само част от констатациите след проверката на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) във всички 53 ВиК дружества, предоставящи ВиК услуги на територията на страната.

На 20 февруари Върховна административна прокуратура (ВАП) поиска от регулатора цялостен анализ на водопреносната мрежа в страната. Той трябваше да провери как се изпълняват бизнес плановете и ремонтите, какви материали се използват и отговарят ли тръбите на изисквания и др.

Анализът на КЕВР показва за пореден път, че състоянието на сектора не е добро и реформи в него почти не се случват, а загубите остават все толкова големи. Проблемите са отчитани нееднократно в текущия контрол на Комисията върху тези фирми.

Данни от проверката

Данните от проверката показват, че нито едно дружество с одобрен бизнес план не е отчело пълно изпълнение на всички показатели за качество през 2019 г., залегнали в неговия бизнес план. От общо 29 дружества с одобрен бизнес план 5 дружества са отчели над 50% неизпълнение на показателите за качество, а 11 дружества са отчели между 40 – 50% неизпълнение. При останалите 13 дружества неизпълненията варират между 7 и 11 неизпълнени нива на показатели за качество.

По отношение на услугите за водоснабдяване извършената проверка на изпълнението на показателите за качество на ВиК услугите за 2019 г. от ВиК оператори с одобрени бизнес планове показва, че 23 от общо 29 дружества или 79% от дружествата не постигат целите по показателите „Налягане във водоснабдителната система“ и „Ефективност на привеждане на водомерите в годност“. 59% от дружествата не са изпълнили  показателя „Ефективност на изграждане на водомерното стопанство“, а 72%  не изпълняват целите за „Енергийна ефективност за водоснабдяване.

55% от ВиК операторите не са успели да постигнат изпълнение на заложените цели за Рехабилитация на водопроводната мрежа, показват обобщените данни в доклада на КЕВР. При 48% от дружествата е отчетено неизпълнение за показателя „Аварии по водопроводната мрежа“, а 41% от операторите не достигат показателите за  „Непрекъснатост на водоснабдяването“. От КЕВР казват, че именно тези данни са причина за констатираното в доклада значително неизпълнение на целите за намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи от близо 2/3 от  дружествата с одобрени бизнес планове.

По отношение на услугите за отвеждане и пречистване на отпадъчни води данните от проверката на КЕВР показват наличието на сериозни експлоатационни проблеми. 14 от 29 дружества, или 48% не са постигнали целите за показателя „Аварии на канализационната мрежа“, 12 от дружествата или 41% не изпълняват показателите „Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията“ и  „Енергийна ефективност – пречистване“.

В доклада е констатирано съществено неизпълнение и на финансовите показатели за ефективност на разходите. 79% от дружествата не са изпълнили целите за „Ефективност на разходите за водоснабдяване“, 62% - не са постигнали целите за „Ефективност на разходите за отвеждане“, а 59% от тях не са постигнали целите за „Ефективност на разходите за пречистване“. Като причини за неизпълнението дружествата  посочват отчитането на по-високи от прогнозните разходи и/или отчитане на по-ниски от прогнозните приходи от ВиК услуги.

Проблеми се срещат и при работата с клиенти и тяхното обслужване. Данните  показват, че 48% от дружествата отчитат неизпълнение на показателя „Срок за отговор на писмени жалби на потребители“.

КЕВР само проверява

КЕВР казва, че според Закона за водите спазването и изпълнението на бизнес плановете е отговорност на търговските дружества – ВиК оператори. Те трябва да създадат необходимата организация и да осигурят ресурс за постигане на заложените цели. Отговорността за това е на техните собственици, както и на собствениците на публичните ВиК системи, които са възложили с договори тяхната експлоатация на избраните ВиК оператори.

Съгласно законовите изисквания в договорите за възлагане на управлението на дружествата собствениците на дружествата определят основни показатели за дейността на ВиК операторите в съответствие с одобрените от КЕВР бизнес планове и контролират тяхното изпълнение. Публичните собственици на ВиК системите и съоръженията (асоциации по ВиК и общински съвети) следва да осъществяват контрол  по изпълнението на сключените договори, включително да приемат и контролират изпълнението на подробни годишни инвестиционни програми. Те трябва да осъществяват текущ контрол и върху качеството на стопанисването и експлоатацията на публичните ВиК системи и да предприемат действия за тяхното прекратяване в случай на съществено неизпълнение, да контролират спазването на Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им, да подпомогнат ефективното и качествено стопанисване на ВиК системите и предоставянето на ВиК услугите.

Във връзка с това в доклада на КЕВР за извършената проверка се предлага ВАП да извърши проверка по отношение на осъществявания контрол от страна на собствениците на публичните ВиК оператори за изпълнението на договорите за възлагане на управлението, както и за прилагането на Механизма за реинвестиране на част от приходите. В обхвата на проверката следва да бъде включено и изпълнението на договорите за експлоатация, стопанисване и поддръжка на ВиК активите и предоставяне на ВиК услуги на потребителите.

Комисията предлага ВиК операторите, които нямат одобрени бизнес планове, да бъдат проверени от ВАП, защото те не влизат в правомощията ѝ. КЕВР предлага и да се прецени необходимостта от извършване на проверка и по отношение дейността на дружества, които нямат обособена територия по смисъла на ЗВ, но продължават да осъществяват дейност като ВиК оператори.

Има и други отговорни

КЕВР казва, че проверката за качеството на вложените материали във ВиК мрежите показва, че дружествата полагат усилия в тази посока. Или поне на хартия, тъй като специалистите за контрол на ВиК операторите са общо 8 и едва ли са успели да проверят цялата мрежа в този срок. КЕВР се е запознала със сертификатите за съответствие на материалите за одобрен тип и за изпитване (за водомери), както и декларации за характеристики на строителен продукт/експлоатационни показатели. Предоставени са и документи за водопроводни тръби, спирателни кранове, пожарни хидранти, редуктор на налягане,  възвратна клапа, готови водомерни шахти, канализационни тръби, капаци, готови шахти и др.

По тази тема КЕВР отново казва, че не само тя трябва да извършва контрола. „Съгласно ЗУТ, ЗВ и Закона за техническите изисквания към продуктите контролът по отношение на спазването от ВиК операторите на техническите изисквания за съответствие на влаганите във ВиК мрежите материали се упражнява от министъра на регионалното развитие и благоустройството“, се казва в доклада. В тази връзка КЕВР предложи на Върховна административна прокуратура събраните материали при извършената извънредна проверка да бъдат изпратени на компетентния орган.

След проучване на изпратените от ВиК операторите списъци на сключени договори за доставка на материали, които се влагат във ВиК мрежите, както и предоставени договори за извършване на строително-монтажни дейности по ВиК мрежите и на посочените правни основания, в доклада на Комисията се констатира, че като цяло ВиК операторите изпълняват изискванията на ЗОП. Доколкото компетентен орган по осъществяване на контрол по прилагането на ЗОП е АДФИ, Комисията предложи на ВАП събраните при извършената извънредна проверка материали да бъдат изпратени на компетентния орган.

Коментари: 0