Все по-често ходим на кино и театър

С 3% се увеличават и посещенията в музеите

Все по-често ходим на кино и театър
608 ~ 4 мин. четене

Кина

13,6% ръст на прожекциие в българските кина е регистриран в края на 2014 г. Посещенията на българите  в кината са нараснали със 7,1%, сочат данни на НСИ. 


В края на 2014 г. броят на кината у нас е 49, а на киноекраните - 196. Прожектирани са 5414 филма, 586 от които български, 1283 европейски, 3140 от САЩ и 405 от други страни. Най-голям е броят на кината в Югозападния регион - 19 кина със 148 хил. прожекции, посетени от 2,8 млн. зрители. 

Театри

През 2014 г. в действащите 72 театъра в страната са организирани 14 694 представления, посетени от 2302 хил. зрители, което е ръст с 1,6% на представленията и с 5,7% на посещенията, спрямо година по-рано. Увеличава се и средният брой посетители на едно представление - от 150 души през 2013 г. на 157 души през 2014 г.

Приходите от театрите през 2014 г. са 68 601 хил. лв., като 15 856 хил. лв. са от билети и участия в турнета в страната и чужбина.

През 2014 г. в страната развиват дейност 59 музикални колектива - 6 филхармонии, 30 професионални ансамбъла за народни песни и танци и 23 оркестъра. Представленията на тези колективи се увеличават с 10,0%, а посещенията - с 9,5% спрямо 2013 г.

За разглеждания период в България са осъществени 837 концерта, посетени от 511 хил. души. Най-често са организирани естрадни концерти (поп, рок, фолк и други) - 255, посетени от 270,7 хил. лица, или 53%.0 от всички посетители.

Музеи

Към 31.12.2014 г. в страната действат 204 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. По тематичен обхват те се разделят на 86 общи и 118 специализирани музея(включително художествени галерии).

Движимите културни ценности, формиращи Националния музеен фонд, са 7 600 хил. фондови единици, като техният брой се увеличава с 1.9% в сравнение с 2013 година. От тях цифровизирани са 290 хил. фондови единици, което е с 15 хил. повече в сравнение с предходната година.

Посещенията в музеите през 2014 г. са 4 781 хил. и в сравнение с 2013 г. се увеличават с 3.0%. Приблизително една шеста от тях (764 хил.) са осъществени в дните със свободен вход. Отчетено е и увеличение на посещенията на чужденци в музеите - с 10 хил., или с 1.3% повече в сравнение с предходната година.

Библиотеки

През 2014 г. библиотеките с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни единици са 48, или с 2 повече от предходната година. Библиотечният фонд се състои от 33 595 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други. Регистрираните в тези библиотеки читатели са 250 хил., което е с 16.3% повече в сравнение с предходната година.

Посещенията в библиотеките също се увеличават (с 21.6%) и достигат 4 009 хиляди. Заетият библиотечен фонд на средно на един читател, обаче намалява на 27 броя при 29 през 2013 година.

Книгите са с най-висок дял от общия библиотечен фонд. След тях се нареждат другите библиотечни документи (аудио-визуални, електронни, графични и картографски издания, патенти и др.) - 29,3% и продължаващите издания - 14,7%. 

Филмово производство 

През 2014 г. са произведени общо 114 пълнометражни, късометражни и среднометражни филма, от които 16 за киномрежата, 96 за телевизията и 2 за други цели.

В сравнение с предходната година се наблюдава спад с 42.9% в общия брой на произведените пълнометражни филми, като през 2014 г. те са 16, от които 13 са за киномрежата, а 2 - за телевизията (сериали с общо 18 епизода).

Броят на произведените късометражни и среднометражни филми е 98, от които игралните филми са 7, документалните и образователните - 83, и анимационните - 8. В сравнение с 2013 г. увлечението е с 14.7%. 

Радио и телевизия 

За изминалата година радиооператорите в страната (85 радиа) са излъчили 673.0 хил. часа радиопредавания, което е с 3,5% повече в сравнение с 2013 г. Най-голям е делът на изпъчените музикални предавания - 43,6%, следвани от информационно-тематичните и новините с по 11,9%. Делът на програмите за изкуство и култура е 2.0%, а на образователните програми - 1,3%. Излъчените реклами заемат 5,7% (38 хил. часа) от всички предавания.
През 2014 г. в страната функционират 112 регистрирани и лицензирани български телевизионни оператора, което е с 9 повече от предходната година.  Телевизиите с наземно разпръскване и тези по кабел и сателит са излъчили програми с обща продължителност 773.3 хил. часа, или със 7.9% повече в сравнение с 2013 година. 
От специализираните предавания най-голям относителен дял заемат художествените предавания (игрални, телевизионни и видеофилми) - 29.5% (228.2 хил. часа), следвани от музикалните - 15.5% (119.9 хил. часа) и информационните предавания - 7.2% (55.9 хил. часа). Делът на образователните предавания е едва 1.0% (7.6 хил. часа), а на излъчените реклами - 5.9% (45.6 хил. часа).
Подкрепи Economic.bg