Все повече хора застраховат живота и домовете си

Печалбата на „Дженерали” достигна 2 млрд. евро

Все повече хора застраховат живота и домовете си

Ръст на застраховките „Живот”и „Имущество” отчита застрахователната компания „Дженерали Груп”. От там допълват още, че приключват 2015 година с отлични резултати. Отчасти добрите резултати се дължат на имуществените застраховки и животозастраховането.

Оперативните резултати превишиха резултатите си отпреди финансовата криза, като в същото време нетната печалба и дивидентите са най-добрите за последните 8 години. Въпреки предизвикателната макроикономическа среда и ниските лихвени проценти, стратегическите инициативи, предприети от компанията, създадоха силен ръст в производството, отлична оперативна рентабилност и по-нататъшно подобряване на капиталовата стабилност.

Така оперативният резултат на „Дженерали” достигна 4.785 млн. евро или с 6.1% ръст. Нетната печалба също нарасна значително до 2.030 млн. евро, благодарение на подобрението в оперативните и неоперативни резултати. Наред с това пускането на нови продукти и бизнес инициативи усилиха общите приходи от премии до 74.165 млн. евро. Тук отново увеличението се дължи на животозастраховането и имуществените застраховки.

Приходите от Животозастраховане нараснаха до 53.297 млн. евро. Това се дължи най-вече на отличното представяне на компанията в Италия, Франция, Германия и страните от Централна и Източна Европа.

Коефициентът на покритие на резервите остава стабилен на 154%. 

Наред с това собственият капитал на акционерите нарасна с 1.5% до 23.6 млрд. евро. Благодарение на по-високите дивиденти от дъщерни дружества и малко по-ниски разходи за лихви, нетният свободен паричен поток се увеличи с близо една трета до 1.6 млрд. евро.

Коментари: 0