Забраняват осчетоводяването на подкупи със закон

Изискват разбивка за плащания над 100 хил. евро за определени индустрии

Забраняват осчетоводяването на подкупи със закон
Новият Закон за счетоводството, одобрен от правителството, може да сложи край на фиктивните сделки и осчетоводяването на подкупите за длъжностни лица. 

 За първи път в националното счетоводно законодателство се "забранява осчетоводяването на фиктивни и привидни сделки, които прикриват други сделки, включително подкупването на длъжностни лица", е посочено в правителственото съобщение. Законът предстои да бъде приет от Народното събрание.

Отпада още превода на български на всички чужди счетоводни документи и се въвежда регламент на категорията предприятия, както и нови финансови отчети в зависимост от големината на фирмите. Проектът за нов Закон за счетоводството въвежда в националното счетоводно законодателство новите европейски директиви в тази област.  

За първи път се предлагат разпоредби, свързани с освобождаване от задължение за превод на български език на всички счетоводни документи, които постъпват в предприятието на чужд език.  С предложения проект за първи път ще бъдат регламентирани категориите предприятия и групи. 

Приложимата счетоводна база, съдържанието на финансовите отчети, както и задължението за независим финансов одит ще се определят на база на големината на предприятието - неговите налични дълготрайни активи, приходи от продажби и персонал, а не от правната му форма, както е възприето в сега действащия закон. 

Малките предприятия и тези от добивната промишленост са във фокуса на новата счетоводна директива и техните отчети ще претърпят най-много промени. Спрямо действащите в момента счетоводни нормативни актове в страната ни, промените за малките предприятия по същество се свеждат до намаляване на информацията, която се оповестява в приложенията към годишните финансови отчети и освобождаване от задължителен одит от регистрирани одитори на голяма част от тях. 

За първи път в новия Закон за счетоводството се въвеждат изисквания предприятията, които извършват добив на нефт, газ, минерални ресурси и дървесина да разкриват информация за проектите, по които работят, за парите, които плащат на държавните и общинските институции. За плащания над 100 хиляди евро те ще трябва да предоставят детайлна разбивка - плащания за лицензи, бонуси, роялти, данъци и др. подобни.
Коментари: 0