Правителството одобри в последния момент държавния бюджет

До утре финансовата рамка трябва да бъде внесена в Народното събрание

В последния възможен момент правителството одобри трита основни бюджета – на държавата, на социалното осигуряване и на Здравната каса. Те бяха гласувани на извънредно заседание на Министерски съвет днес, а най-късно утре трябва да бъдат внесени в Народното събрание. В противен случай ще бъде нарушен Законът за публичните финанси, който гласи, че внасянето в парламента трябва да се случи до 31 октомври.

Според правителството приоритетите в Бюджет 2018 са фокусирани върху мерки, свързани с продължаване на реформите в сектор „Образование“, с отбраната и сигурността, социалната и здравна политика, както и провеждането на Председателството на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г.
Предвидени са повече пари за заплати в бюджетната сфера – в сектор „Сигурност и отбрана“, както и за педагогическия персонал. В социалната сфера от 1 януари 2018 г. е предвидено увеличение на обезщетенията и помощите за отглеждане на малко дете от една до две годишна възраст, за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца и на минималния дневен размер на паричното обезщетение за безработица.

В сферата на здравеопазването за 2018 г. е предвидено допълнително право на разходи в размер на 400 млн. лв. по бюджета на НЗОК. Като приоритетни направления и дейности остават спешната медицинска помощ, електронното здравеопазване, майчиното и детско здравеопазване, асистираната репродукция, лечебните заведения за болнична помощ, както и лекарствената политика.

През 2018 г. ще бъде повишен размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ с един процентен пункт. През 2018 г. ще бъде увеличен минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица на 510 лв., за 2019 г. – 560 лв., а за 2020 г. – на 610 лв. Отпада скалата за определяне на диференцирани минимални осигурителни доходи, съобразно облагаемия доход. От началото на 2018 г. се предвижда и увеличение на минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 300 лв. на 480 лв.

По отношение на пенсионната политика в периода 2018 - 2020 г. продължава увеличаването на възрастта за придобиване право на пенсия - от 1 януари всяка година с по 2 месеца за жените и с по 1 месец за мъжете. Необходимият осигурителен стаж за придобиване право на пенсия и за двата пола продължава да се увеличава с по 2 месеца всяка година до достигане на 35 години и 10 месеца за жените и 38 години и 10 месеца за мъжете през 2020 г. Минималната възраст за пенсиониране на работещите в сектор „Сигурност” продължава да се увеличава с по 2 месеца до достигане на 53 години и 6 месеца през 2020 г.

През 2018 г. се планира поемането на нов вътрешен държавен дълг под формата на ДЦК в размер до 1 млрд. лв. за частично покриване на предстоящите погашения по дълга на обща стойност от 1.6 млрд. лв., в т.ч. 1.2 млрд. лв. падежи на държавни ценни книжа на вътрешния пазар и 0.4 млрд. лв. погашения по външни държавни заеми. Останалата част от 0.6 млрд. лв. ще бъде покрита със средства, спестени от осигуреното финансиране на планирания дефицит за 2017 г. поради очакванията за балансирано бюджетно салдо към края на годината. Реализирането на отрицателно нетно дългово финансиране се очаква да доведе до намаление на държавния дълг до 23.5 млрд. лв. към края на 2018 г. или 22.3% от прогнозното ниво на БВП.

При намаляващо съотношение на държавния дълг към прогнозния БВП през тригодишния период се очаква към края на 2020 г. дългът да възлезе на 23.8 млрд. лв. или 20% от БВП, което се обуславя от подобрената бюджетна позиция на страната.

Бюджет на ДОО

С проекта се предлага обезщетението за отглеждане на дете от една до двегодишна възраст да се увеличи от 340 лв. на 380 лв.

От 1 януари 2018 г. процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула ще се увеличи от 1.126 на 1.169, т. е. с 3.8%. Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до края на 2017 г., ще се преизчислят с новия процент за година осигурителен стаж, което ще ги увеличи с 3.8%. От същата дата минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши до 207.6 лв., а социалната пенсия за старост ще стане 125.58 лв.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва в размер на 35% от максималния осигурителен доход – 910 лв. Средният размер на пенсията на един пенсионер през 2018 г. се предвижда да стигне 362.97 лв., което е с близо 20 лв., или с 5.5% повече в сравнение с 2017 г. През 2018 г. за изплащане на пенсии са предвидени 9.454 млрд. лв. – с 478.6 млн. лв. повече в сравнение с очакваните разходи през настоящата година.

От 1 януари размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ се увеличава с един процентен пункт и става 19.8% за родените преди 1 януари 1960 г. От тях 11.02% са за сметка на работодателя, а 8.78% - от работника. За родените след 31 декември 1959 г. се предвижда размерът на осигуровката за фонд „Пенсии“ да е 14.8%.

За останалите осигурителни рискове не се планира промяна в размера на осигуровките. За фонд „Общо заболяване и майчинство“ вноската остава 3.5%, а за фонд „Безработица“ – 1%. Те ще се поделят между работодател и работник в съотношение 60% към 40%. За фонд „Трудова злополука и професионална болест“ осигуровката се запазва в размер от 0.4% до 1.1% и е за сметка на работодателя.

Със законопроекта се предлага минималният дневен размер на обезщетението за безработица да се увеличи от 1 януари от 7.20 лв. на 9 лв. От същата дата се определя дневен максимален размер на обезщетението 74.29 лв. Променят се изискванията за придобиване право на парично обезщетение за безработица. Предвижда се това право да имат хората, които са се осигурявали за безработица 12 от последните 18 месеца преди прекратяването на осигуряването.

Здравна каса

Правителството одобри Законопроекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. През следващата година касата ще разполага с невиждан досега бюджет – 3.82 млрд. лв. Приходите от здравноосигурителни вноски се очаква да бъдат 2.56 млрд. лв., а трансферът от Държавния бюджет – 1.26 млрд. лв.

Прогнозата е от здравни вноски да се получат с 276.6 млн. лв. повече в сравнение със същите през 2017 г. Разходите и трансферите са с 409.6 млн. лв. повече спрямо Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г.

За медицински дейности са предвидени 2.337 млрд. лв., в т. ч: първична извънболнична медицинска помощ – 207.2 млн. лв., специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно/амбулаторно наблюдение) – 222.3 млн. лв., медико-диагностична дейност – 83 млн. лв., болнична медицинска помощ – 1.825 млн. лв.

За дентални дейности са предвидени 157 млн. лв. Заложено е осигуряване на 6.5 млн. броя дентални дейности, което е с 2.6 млн. повече от предходната година.

За лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели са определени 1.098 млрд. лв., като в това число се включват здравноосигурителните плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната – 718 млн. лв. Лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги, са 282 млн. лв., медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ - 98 млн. лв.

Заложеният в проекта резерв за 2018 г. е в размер на 114.6 млн. лв., което представлява 3% от сумата на приходите от здравноосигурителни вноски и трансферите за здравно осигуряване. В хода на 2018 г. с тях ще се гарантира устойчивост и ритмичност на здравноосигурителните плащания, пише в мотивите.Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, за да не пропуснете нищо интересно от Economic.bg.


Етикети: НЗОК | Владислав Горанов | ДОО | държавен бюджет | обществено осигуряване

ПОСЛЕДНИ НАЙ-ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ
Виж всички новини