1,6% ръст на икономиката от април до юни

Според оценките на НСИ, БВП достига 19 млрд. лева през второто тримесечие

1,6% ръст на икономиката от април до юни
172 ~ 2 мин. четене

Ръст от 1,6% отбелязва брутния вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2014 г. спрямо същото тримесечие на предходната година и с 0.5% спрямо първото тримесечие на 2014 година, съобщиха от НСИ.

Експресните оценки за БВП се основават на предварителни налични към момента месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

Разработените експресни оценки за второто тримесечие на 2014 г. са подготвени в срок от 45 дни след отчетния период. Те са представени в стандартен формат за публикуване на тримесечните данни на националните сметки - стойностен обем в текущи цени, относителни дялове на компонентите в състава на БВП и темпове на прираст, получени от сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие и спрямо същото тримесечие на предходната година, обясняват от статистиката.

БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за второто тримесечие на 2014 г. БВП в номинално изражение достига 19 215 млн. лева.

Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2014 г. е 16 423 млн. лв., като най-голям дял формира секторът на услугите (61.2%), следван от индустриалния (34.0%) и аграрния сектор (4.8%).

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (80.4%), което в стойностно изражение възлиза на 15 443 млн. лева. През второто тримесечие на 2014 г. бруто капиталообразуването в основен капитал е 4 127 млн. лв. и заема 21.5% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Тримесечни изменения

През второто тримесечие на 2014 г. спрямо първото тримесечие на 2014 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.5%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.6%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през второто тримесечие на 2014 г. принос за регистрирания икономически растеж имат износа на стоки и услуги - с 1.0%, бруто образуването в основен капитал - с 0.8%, и индивидуалното потребление - с 0.1%.

Годишни изменения

През второто тримесечие на 2014 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 1.6% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 2.4%. Увеличение е регистрирано в индустриалния сектор и сектора на услугите, съответно с 4.5 и 1.0%, докато аграрният сектор намалява равнището си с 1.5%.

По отношение на компонентите на крайното използване е регистриран положителен икономически растеж на индивидуалното и колективното потребление, съответно с 1.9 и 0.3%. Бруто капиталообразуването в основен капитал отчита ръст спрямо второто тримесечие на предходната година с 3.9%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 2.9%, а вносът на стоки и услуги - с 1.0%.

Коментари: 0