„Адванс Консервативен Фонд” стартира на 30 юли

Номиналната стойност на един дял е 1 евро

6852 ~ 2 мин. четене

Публичното предлагане на дяловете на ДФ „Адванс Консервативен Фонд” започва на 30 юли, съобщиха от дружеството, след като на 17 юли Комисията за финансов надзор издаде разрешение за организиране и управление на фонда.

Инвеститорите ще могат да купуват дялове на „Адванс Консервативен Фонд” в офисите на Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт”. Номиналната стойност на един дял е 1 евро.

Фондът издава и изкупува обратно своите дялове два пъти седмично – всеки понеделник и четвъртък, по цена, основаваща се на нетната стойност на активите на фонда. Записванията и обратните изкупувания стават в евро или лева  по фиксинга на БНБ за деня. Разходите за обратно изкупуване на дялове са в размер 0,15 % от нетната стойност на активите на фонда.

ДФ „Адванс Консервативен Фонд” е петият взаимен фонд, управляван от „Карол Капитал Мениджмънт”, като консервативният му фокус го прави удачен инструмент както за краткосрочно тактическо управление на свободните парични средства, така и за дългосрочна инвестиция. Инвестирането в дялове на „Адванс Консервативен Фонд” е подходящо за индивидуални и за институционални инвеститори, които търсят ликвидна инвестиция в активи с умерен доход и възможност, при поискване, да продадат част или всички свои притежавани дялове от фонда и да получат тяхната справедлива стойност, включително реализираната до момента доходност. Капиталовата печалба, получена при продажба на дяловете на фонда, не подлежи на облагане с данък както за местни физически, така и за местни юридически лица.

ДФ „Адванс Консервативен Фонд” инвестира предимно в нискорискови ликвидни активи – краткосрочни дългови ценни книжа, депозити, облигации и репо сделки, като е предвидено делът на акциите в портфейла на фонда да бъде минимален. Целта на фонда е да съхрани и увеличи реалната стойност на вложените средства при ниско ниво на риск. Стратегията на фонда включва активно управление на портфейла и постигане на устойчив, оптимален ръст посредством стабилен лихвен и капиталов доход при ограничаване на риска.

* Не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!

Подкрепи Economic.bg