БСК: Бизнесът да атакува такса "смет" в съда

Според Божидар Данев налогът е противоконституционен и противозаконен

"Такса смет е противоконституционна и противозаконна, затова призоваваме бизнеса да я атакува по съдебен път", каза Божидар Данев, председател на БСК. От бизнеса припомниха, че Законът за опазване на околната среда въвежда принципа "замърсителят плаща", а според всички общински наредби такса "смет" се формира на база отчетната стойност на активите или данъчната оценка на имотите, т.е. въведен е принципът "собственикът на имот плаща".

Съгласно Закона за управление на отпадъците общините са задължени да измерват и отчитат в НСИ количествата отпадъци, в т.ч. събрани и третирани (депонирани) отпадъци. Именно на база депонираните количества отпадъци се определя и таксата „депониране“, която общините дължат. „Защо общините продължават да определят ТБО на база данъчна оценка на имотите и стойност на активите, а не по количество, след като измерват и отчитат количествата образувани и депонирани битови отпадъци?“, попита изпълнителният председател на БСК. Той бе категоричен, че всичщки общински наредби, определящи ТБО на база данъчна оценка, са противозаконни и трябва да бъдат оспорени в съда.

Съществуват огромни разлики в отчетените от отделните общини количества отпадъци – от 7 до 2285 кг/жител, изтъкна зам.-председателят на БСК Димитър Бранков. Големи са и разликите при разходите на фирмите за ТБО на едно лице – от 8 лв. до 10 000 лв. за година. Това показва, че отчетността на фирмено, общинско и национално ниво е нереална, а това създава невъзможност за надежно прогнозиране на количествата за целите на проектирането на съоръжения за третиране на отпадъци. Освен това, липсват стимули за ефективно оползотворяване и намаляване на количеството отпадъци и се „наказват“ инвестициите, особено в капиталоемки дейности.

БСК работи от години по проблема с неправилното определяне на такса „смет“. Заведени са дела във Върховния административен съд, има положително решение на Комисията за защита от дискриминация по жалба на БСК, подадена е жалба до Омбудсмана на България с искане за сезиране на Конституционния съд, както и препоръка от Омбудсмана до Народното събрание и Министерския съвет за промяна на Закона за местните данъци и такси. БСК многократно е представяла предложения и становища за промяна на ЗМДТ в 39-то, 40-то и 41-то НС, но до момента няма положително решение на проблема.

Коментари: 0