Бизнес климатът отчита подобрение през май

Подобрението се дължи най-вече на по-оптимистичните нагласи в търговията на дребно, отчита Националният статистически институт

През май 2012 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 2.8 пункта спрямо предходния месец. Този факт се дължи на подобрения бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, обясняват от Националния статистически институт (НСИ).

През април също беше отчетено подобряване на стопанската конюнктура. През четвъртият месец на годината общият оказател на бизнес климата се повиши с 3.2 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-благоприятните мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” през май остава приблизително на равнището си от предходния месец. Анкетата отчита леко подобрение на оценките на мениджърите по отношение на производствената активност на предприятията, като и очакванията им за следващите три месеца са тя да се увеличи. Същевременно обаче осигуреността на производството с поръчки намалява поради свиване на поръчките за износ. Регистрирано е и увеличение на запасите от готова продукция.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната остават факторите, затрудняващи в най-голяма степен дейността на предприятията в отрасъла. Според мненията, изразени от промишлените предприемачи, продажните цени ще се увеличават през следващите три месеца.

Строителство. През май съставният показател „бизнес климат в строителството” се повишава с 1 пункт поради изместване на оценките за настоящото бизнес състояние от „добро” и „лошо” към „задоволително” (нормално за сезона). Настоящата строителна активност се подобрява (свиването на дейността продължава да се забавя), като се регистрира повишение и на получените нови поръчки (балансовият показател се повишава с 14.6 пункта).

Анкетата отчита засилване на негативното влияние на основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла - несигурна икономическа среда, финансови проблеми, недостатъчно търсене и конкуренция в бранша. По отношение на продажните цени строителните предприемачи очакват известно намаление през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” нараства с 10.3 пункта, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Повишен оптимизъм се забелязва и в очакванията им по отношение на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, продължават да са несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша, като през май се засилва негативното въздействие на последния фактор (с 9.6 пункта).

Очакванията за движението на цените в търговията на дребно през следващите три месеца са в посока на увеличение.

Услуги. През май съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се покачва с 1.8 пункта спрямо април вследствие на подобрените оценки на стопанските ръководители за настоящото бизнес състояние на предприятията. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция е положителна, но в очакванията за следващите три месеца анкетата регистрира известни колебания.

Факторите, затрудняващи в най-голяма степен дейността на предприятията, остават несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

По отношение на продажните цени в сектора на услугите преобладаващите очаквания са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Коментари: 0