Близо милиард са отишли за развитие на човешките ресурси

В обучение са включени общо 275 113 души, каза директорът на Главна дирекция Европейски фондове и Международни проекти Иван Кръстев

208 ~ 5 мин. четене
Автор: Таня Киркова

- Г-н Кръстев, каква е ролята на европейските фондове и програми, в подкрепата на бизнеса, работещите и безработните българи?

- Агенция по заетостта (АЗ) е междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси" и управлява средства в размер на 926 млн. лв. До момента по тези две приоритетни оси са сключени общо 994 договора на обща стойност 839 990 714 лв.

В обучението са включени общо 275 113 лица. В заетост са включени общо 76 205 лица.
 
 - По кои схеми на Оперативната програма все още не е изтекъл срокът за набиране на проекти?

До 8 февруари 2013 г. Агенция по заетостта набира проектни предложения по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "На път" с бюджет 20.4 млн. лв. По схемата работодателите могат да кандидатстват за финансиране на организиран от тях транспорт от и до работното място на техния персонал. Всеки потенциален бенефициент може да получи средства в размер от 20 000 до 390 000 лв., като не се изисква собствено финансиране.

- Какви са резултатите и кои са одобрените проекти по схемата за "Стартиране на бизнес от безработни младежи"?

Предполагам, че въпросът ви касае схема BG051PO001-1.2.03 "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент ІІ". Схемата е насочена не само към младежи, но и към всички безработни лица със средно и по-високо образование.

До момента в рамките на четири сесии за набиране на проектни предложения по схемата са получени общо 1 025 проекта. Процедурата по изготвяне и съгласуване на оценителния доклад от оценката на получените проектни предложения в рамките на първата оценителна сесия е спазена и извършена в нормативно определените срокове, но до момента не са публикувани резултати, тъй като изчакваме становища относно демаркацията с други финансови инструменти, които действат на територията на Република България в настоящия многогодишен програмен период 2007-2013 г .  Резултатите ще бъдат публикувани в най-кратки срокове след като бъдат получени становищата на компетентните институции.

- В Агенцията са постъпили 1162 проекта, които кандидатстват за финансиране от ОП "Развитие на човешките ресурси по схемата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Кога ще се знае кои проекти ще бъдат финансирани?

- До 4 месеца ще приключим с оценката на подадените предложения. След това има технически период, който е свързан с одобрение от Управляващият орган на Оперативната програма и уведомяване на кандидатите, чиито проекти са допуснати до финансиране, както и на неуспелите кандидати. След това ще започне сключване на договорите за безвъзмездно финансиране между Агенцията и отделните предприятия. Планираният финансов ресурс е 43 млн. лв.
 
Проектите трябва да се изпълнят до края на 2014 г. Нашата амбиция е в средата на тази година да сме готови  и да сключваме договори с първите  кандидати. Много важно е фирмите, получатели на средствата бързо да набавят необходимите документи, за да се вместим в сроковете, предвидени от закона.  

Сигурен съм, че в средата на годината победителите ще са известни и ще имат готовност да изпълнят качествени проекти.

- Тези проекти са включени във втората фаза на Оперативната Програма. Колко са проектите от Първата фаза, които се изпълняват?

- В процес на изпълнение са 230 проекта. За тях се отпускат 29.5 млн. лв. безвъзмездно финансиране по европейската програма. Доволни сме, че  бенефициентите са предприятия от цялата страна, от различни сфери на дейност.  Техният списък е публикуван на страницата на Агенцията по заетостта, както и на страницата за наблюдение. Могат да се видят всички успели кандидати, сумата, която е отпусната на всяко от тях  и за какви дейности. Над 37 000 души ще бъдат обхванати в рамките на тия проекти на бизнеса, които в момента се изпълняват.

Макар че голяма част от проектите са в начална фаза, текущият контрол, който осъществяваме показва, че те се изпълняват успешно, без особени проблеми дори при предприятия, които нямат предишен опит в подобни проекти.

- Бизнесът има ли интерес към подобни проекти?

- Няма област в страната, в която да не е финансиран проект. Разбира се в големите градове и големите индустриални райони естествено има по-голяма концентрация на фирми, които са получили финансиране. Това е нормално поради спецификата на самата схема. Факт е, че навсякъде в страната има финансирани проекти. Има малки, има големи предприятия, средни предприятия с най-различен предмет на дейност.

- Какво се финансира?

- Като се изключат възможностите за анализи и преструктуриране на определени производствени процеси, сертифициране по Международно признат сертификат за здравословни и безопасни условия на труд, се финансират още много полезни дейности и неща.

Финансира се закупуването на лични предпазни средства за работниците и служителите. Искам да подчертая, че ние даваме възможност да се купува най-доброто, което съществува на пазара за съответната длъжност, според преценката на конкретния работодател. Качеството и на специалното работно облекло и на личните предпазни средства е много високо.

Инвестира се и в съответните предприятия. Наскоро видях изключително добра идея - мобилни прахоочистки и аспирационни уредби, които вървят със съответния човек в едно високорисково производство с висока степен на запрашаване.

Има много интересни колективни предпазни средства  за намаляване на риска при гасене на пожари, при взривяване, за осигуряване на работници при височинна работа.

Констатирам, че предприятията наистина използват тази схема, за  да  закупят най-доброто за осигуряване безопасността на своите работници, за да може да се спаси човешки живот или да се предпазят хората от нараняване, временна или трайна загуба на работоспособността.

- В България сме немарливи по отношение на техническите дейности и условията на труд.

- Напротив. Подадените проекти показват точно обратната тенденция. Стремим се средствата от Европейския съюз, да отидат при изрядни работодатели, при тези, които изпълняват ангажимента си по закон за осигуряване безопасността и защитата на своите работници. По тази схема изискваме 20% съфинансиране от големите предприятия, което не ги спира. Голям брой работодатели с готовност са осигурили със собствено финансиране в не малки размери подобни защитаващи хората им дейности.

- В проектите влиза ли обучение и квалификация на персонала?

- Да, обучението на персонала е специфично, тъй като Агенцията по заетостта е ангажирана с голям брой мерки, свързани с обучение както на безработни, така и на заети. По тази схема обучението е свързано с безопасност и здравословни условия на работа. Изключваме задължителните инструктажи, които така или иначе са ангажимент на работодателя. С европейските средства се финансират специфични обучения, които са свързани с въвеждане на нови машини ,съоръжения и оборудване или  с нови технологични процеси в съответното предприятие.

70 млн.лева е стойността на схемата за безопасни условия на труд. Това са средствата, които предоставяме за последните две години. Те са повече от средствата, отпуснати от държавата за последните 20 години.

- Какви са приоритетите ви за 2013 г.?

- Със средства от ОП "Развитие на човешките ресурси" ние сме осигурили на 74 000 работни места в цялата страна. Основният ни ангажимент по отношение на средствата от Европейския съюз е приключване на договарянето на средства. Договорили сме 90% от средствата до момента. Изплатените средства общо за ОП Човешки ресурси, като това включва и междинните звена, са 33%. Основният ни ангажимент тази година ще бъде изпълнението на проектите и грижата  те да бъдат изпълнени качествено, в срок и максимален обем от средствата, предвидени по тази програма да бъдат получени от получателите.

Подкрепи Economic.bg