Бюджетът излиза на плюс с 469 млн. лв. за април

Фискалният резерв е в размер на 4,9 млрд. лв.

Бюджетната позиция по консолидирания бюджет отчита значително подобрение по предварителни данни за месец април 2012 г. Превишението на приходите над разходите на месечна база е 469 млн. лв., което е най-големият излишък за календарен месец от януари 2009 г. до сега, съобщиха от Министерството на финансите.

За периода януари-април 2012 г. бюджетния дефицит се е свил до 217, 2 млн. лв. или в номинално изражение дефицитът за четирите месеца на тази година е намалял с около 60 на сто спрямо отчетения за първите четири месеца на 2011 г.

Подобрението на бюджетната позиция се дължи изцяло на по-доброто изпълнение в частта на приходите и най-вече на ръста при данъчните приходи. Приходите от ДДС за периода нарастват номинално с 22,1 на сто спрямо същия период на миналата година, а от акцизи - с 6,9 на сто. Изпълнението на параметрите в частта на преките данъци и имуществените данъци по общинските бюджети също отчита известен ръст спрямо същия период на предходната година. Неданъчните приходи и помощи към април 2012 г. нарастват с 94,7 млн. лева.

Фискалният резерв към 30 април 2012 г. е в размер на 4,9 млрд. лева.

Коментари: 0