Бюджетът на минус 536 млн. лв. през януари

Фискалният резерв към 31 януари 2013 г. е 4.1 млрд. лв., като през първия месец на годината са платени 2 млрд. лв. за обслужване на дълговете на държавата

116 ~ 2 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Дефицитът в републиканския бюджет през януари 2013 г. е 536.5 млн. лв., сочат разпространените от Министерство на финансите (МФ) данни за бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП). Отрицателната стойност се дължи на 456.9 млн. лв. дефицит по националния бюджет и 79.5 млн. лв. по европейските средства. Бюджетният дефицит през януари миналата година беше с далеч по-малки размери - 297.8 млн. лв.

Повишението на отрицателното салдо се дължи основно на високите лихвени разходи през първия месец от годината. Тогава бяха платени 293.4 млн. лв. - средства по обслужването на държавния дълг в съответствие с лихвения календар. Беше изплатен и купонът по падежираните глобални облигации от 2002 година, поясняват от МФ. От там допълват, че ефектите от по-високите разходи за лихви и по-високият размер на вноската на България в общия бюджет на ЕС през януари 2013 г. спрямо същия месец на 2012 г. (вноската в бюджета на ЕС е с 45.5% по-висока през януари 2013 г.) водят до нарастване на общите разходи.

Постъпилите приходи и помощи на консолидирано ниво през януари са 1.79 млрд. лв., или 5.8% от годишните разчети за 2013 година. Платените данъци (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец януари са 1.5 млрд. лв. Приходите от преките данъци са 168.6 млн. лв., което е 4.1% от планираните за годината. От косвени наложи в държавната хазна са влезли 885.4 млн. лв., което е 7.2% от програмата за годината, в т.ч. от ДДС - 587.6 млн. лв., от акцизи - 286.0 млн. лв., от мита - 11.4 млн. лв.

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) са 2.32 млрд. лв., което е 7.3% от годишния разчет. Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена за януари 2013 г. от централния бюджет е  90.2 млн. лв.

Фискалният резерв към 31 януари 2013 г. е 4.1 млрд. лв. Факторите, оказали влияние върху размера на фискалния резерв през януари 2013 г. са отрицателното бюджетно салдо за месеца, както и операции в частта на финансирането - основно изплатени погашения по глобалните облигации с падеж януари 2013 г. в размер на 1.5 млрд. лв. и погашения по ДЦК на вътрешния пазар в размер на 100 млн. лв. Заедно с лихвените плащания в размер на 300 млн. лв. плащанията по обслужването на дълга за януари са 2 млрд. лв.

Подкрепи Economic.bg