Дефицитът в бюджета за 2013 г. е 1,45 млрд. лева

Преразпределението през бюджета е 36,7%

172 ~ 1 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа е отрицателно в размер на 1,448 млрд. лева, съобщават от Министерството на финансите. Дефицитът представлява 1,8% от прогнозирания БВП, при заложен в Закона за държавния бюджет от 2%.

Отрицателното бюджетно салдо е формирано от дефицит по националния бюджет в размер на 891,6 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 556,8 млн. лв.

Фискалният резерв към 31.12.2013 г. възлиза на 4,7 млрд. лв., което надхвърля установения от закона минимум.

Постъпленията от приходи и помощи в бюджета възлизат на 28,98 млрд. лв. или 36,7% от прогнозния БВП. Номиналният им ръст спрямо 2012 г. е 5,5%. Общата сума на данъчните приходи (вкл. тези от осигурителни вноски) е 22,37 млрд. лв., което представлява 97,9% от разчетите. Приходите от преки данъци са 3,9 млрд. лв. (96,3% от плана за годината). Косвените данъци възлизат на 11,591 млрд. лева, от които ДДС - 7,367 млрд. лв., акцизи – 4,056 млрд. лв. и мита 146 млн. лв. От „други данъци“ (включително имуществени) са получени 818 млн. лв.

Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към края на 2013 г. са 6,060 млрд. лв. или 99,8% от планираното. Неданъчните приходи са преизпълнени – 104,5% и възлизат на 3,966 млрд. лв.

Разходите по консолидираната фискална програма са в размер на 30,430 млрд. лв., които са 95,2% от годишния разчет. Вноската на Република България в бюджета на Европейския съюз за 2013 г. е 934,1 млн. лв.

Подкрепи Economic.bg