Инвестиционните фондове растат с 10% за година

Местните колективни инвестиционни схеми са с най-голям относителен дял

Активите, които управляват работещите в България местни и чуждестранни инвестиционни фондове са се повишили с 9.8% за последната година. В края на септември 2012 г. средствата под управление на колективните инвестиционни схеми достигат 892.7 млн. лв., като спрямо края на септември миналата година нарастват със 79.8 млн. лв., показват данните на Българска народна банка (БНБ). Повишението на активите на тримесечна база е 7.7%, или 63.6 млн. лв. Активите на инвестиционните фондове са 1.2% от БВП, което е повишение от 0.1 процентен пункт, спрямо септември 2011 г.

Местните колективни схеми управляват 380.5 млн. лв. активи, или с 5.9 млн. лв. (1.6%) повече спрямо края на септември 2011 г. Към края на третото тримесечие на 2012 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, намаляват с 0.8 млн. лв. (0.5%) до 146.1 млн. лв., а на балансираните фондове спадат с 8 млн. лв. (7.7%) до 95.4 млн. лв. Управляваните средства от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с 11.8% на годишна база до 137.2 млн. лв. към септември 2012 г.

Фондовете в акции са с най-голям относителен дял към края на септември 2012 г. - 38.4% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове. За сравнение - в края на септември миналата година този дял беше 38.1%. Фондовете в облигации, притежават 36.1% от общата сума на активите към септември 2012 г. при относителен дял от 32.8% година по-рано.

Коментари: 0