КЗК глоби туроператорска фирма

Причината е увреждане на доброто име на конкурент

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) санкционира девинската фирма „Тур 4 Фън” ЕООД с 1 890 лв. Производството е образувано по искане на „Аква Тур БГ” ЕООД.

Проверката на КЗК е установила, че в резултат на възникнал спор по повод рекламно пътуване до о-в Бали между двете дружества, конкуренти на пазара на туристически услуги, „Тур 4 Фън” ЕООД помества статия на интернет сайт, която злепоставя името и дискредитира цялостната дейност на молителя.

КЗК счита, че присъстващите на сайта обобщаващи негативни внушения относно работата на "Аква Тур" са недоказани и неоправдани, увреждат интересите на дружеството, подвеждат читателите на сайта и са пример за недобросъвестно отношение от страна на ответното дружество, породено от конкретен спор между страните и засегнати лични интереси.

Коментари: 0