КЗК отмени обществена поръчка на АПИ

Открити са нарушения в класиралата се на първо място одиторска фирма

Нарушения в класиране за обществена поръчка на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) са откроли от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), става ясно от съобщение на антимонополния орган.

Става дума за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедурата за възлагане на обществена поръчка за извършването на одит на дейностите и отчет на разходите по проектите от втория етап на Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР) 2007-2013 г. КЗК е отменила решението на АПИ като незаконосъобразно.

Производството е установило несъответствия в декларираните приходи на класирания на първо място участник – фирмата „Глобъл Отдит Сървисез“ ООД за одитна дейност в периода 2008-2010 г. Те са между посочените от компанията в офертата и в интернет сайта ѝ. Това е породило съмнения относно достоверността на информацията в представените в офертата документи.

Съгласно взетото решение Комисията връща преписката с указания съответната оценителна комисия по обществената поръчка да провери декларираните от „Глобъл Одит Сървисез“ приходи за посочения период и да изиска доказателства за заявените в офертата обстоятелства. В зависимост от представената информация оценителната комисия трябва да упражни правомощията си по Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Процедурата е върната на етап разглеждане на документите и преценка на условията за допустимост, съобразно мотивите в решението .

Коментари: 0