КЗК отмени решение на кмета на Перник

Антимонополната комисия отмени решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на завод за сепариране и компостиране"

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решение на кмета на община Перник за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на завод за сепариране и компостиране".

Проучването е установило, че оценителната комисия е нарушила процедурата за разглеждане и проверка на документите в плик № 1 от офертата на жалбоподателя „Консорциум Перник без отпадъци". Участникът не е бил уведомен за липсата на конкретно изброени документи и не му е дадена възможност да ги представи, както и да отстрани констатирано несъответствие съгласно изискванията на ЗОП.

След проверка съответствието на изискуемите документи в плик № 1, при констатирана липса и/или несъответствие с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията е длъжна да изпрати протокола до всички участници. Това дължимо действие на комисията не е извършено, за да продължи законосъобразно работата й.

Комисията връща процедурата от етап изпращане на протокола, съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, при спазване на мотивите в решението.

Коментари: 0