Кабинетът защитава трудещите се с нова програма

Изпълнението на мерките по приоритетите на програмата ще допринесе за намаляване на степента на професионалните рискове и повишаване на защитата на работещите

152 ~ 2 мин. четене

Служебният кабинет прие Националната програма по безопасност и здраве при работа за 2013 г., съобщиха от правителствената пресслужба. Основна цел на документа е превенцията на свързаните с работата заболявания, професионални болести и трудови злополуки.

Очакванията са, че чрез въвеждането на програмата ще бъде гарантирано правилното прилагане на законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд, ефективно управление на професионалните рискове т. ч. и на новите и увеличаващи значението си рискове на работното място), както и насърчаване на промените в поведението на работещите и работодателите към прилагане на подход, насочен към укрепване на здравето и работоспособността.

Изпълнението на мерките по приоритетите на програмата ще допринесе за намаляване на степента на професионалните рискове и повишаване на защитата на работещите, на размера на загубеното работно време в резултат на отсъствие от работа поради временна нетрудоспособност, на броя на лицата, напускащи предприятията поради лоша работна среда или преждевременно пенсиониране и неработоспособност (инвалидност), на разходите на работодателите за съдействие при завръщане на работа (консултации, обучение, приспособяване към работното място), на загубеното производствено време, непроизведената продукция и неизвършените услуги като следствие от събитие, което завършва с травма, на осигурителната и застрахователната тежест и други.

В програмата са очертани ангажиментите на държавните органи, работодателските организации, организациите на работниците и служителите, неправителствените организации и други за осигуряване на благосъстоянието при работа, като се отчитат промените на работното място и възникването на нови професионални рискове в условията на икономическа криза.

Програмата включва и доразвива изпълнението на основните приоритети от Стратегията по безопасност и здраве при работа 2008-2012 г., като следва и новите насоки за развитие на политиката на ЕС. Тя е съобразена и с препоръките на Международната организация на труда за насърчаване на безопасните и здравословните условия на труд.

Подкрепи Economic.bg