Милчо Ламбрев: НКЖИ работи по проекти за над 780 млн. лв.

За компанията ще е успех, ако през 2015 г. приключим всички стартирали дейности по ОП "Транспорт", казва генералният директор на Национална компания "Железопътна инфраструктура"

624 ~ 4 мин. четене
Автор: Светлана ЖЕЛЕВА

Инж. Милчо Ламбрев е генерален директор на Национална компания "Железопътна инфраструктура"  (НКЖИ) от 2009 г. Професионалният му път е преминал в БДЖ и НКЖИ. Завършил е магистратура по "Транспортно строителство", ВВТУ "Тодор Каблешков" и магистратура по "Икономика на транспортна фирма". Член е на Националното сдружение на инженерите по железен път и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. 

- Г-н Ламбрев, каква е усвояемостта на средствата по оперативна програма "Транспорт" за изтичащия програмен период по проекти, които НКЖИ осъществява?

В процес на изпълнение от НКЖИ са проектите за модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив, рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Пловдив-Бургас, реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград-турска/гръцка граница.

Всичките тези проекти се финансират от приоритетна ос 1 "Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основни национални транспортни оси" на Оперативна програма "Транспорт". Договорената безвъзмездна помощ по търговски договори е над 780 млн. лв., а разплатените към изпълнителите средства са 292 млн. лв. Това означава, че над 38% от разполагаемата безвъзмездна финансова помощ вече е усвоена. 

- А по отношение на ремонтите на гари?

Друг приоритет с национално значение е развитието на интермодалността. Проектите, включени в приоритетна ос 3 "Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари" на Оперативна програма "Транспорт", по които работим, са "Рехабилитация на гарови комплекси централна гара София, Пазарджик и Бургас", "Изграждане на Интермодален терминал Пловдив" и "Техническа помощ за изграждане на Интермодален терминал Русе".

Общата стойност на проектите е около 100 млн. лв. без ДДС, от които над 86 млн. лв. е безвъзмездна финансова помощ. За финансирането на подготовката на ИМТ Русе е подписан договор за предоставяне на безвъзмездния грант. Формулярът за кандидатстване за гарите е одобрен, предстои подписване на договор за безвъзмездна помощ за гарите и търговски договори, а за ИМТ Пловдив предстои одобрение на формуляра за кандидатстване. 

- И каква е оценката ви за реализацията на тези проекти?

Данните показват, че по ос 5 "Техническа помощ" са договорени средства на обща стойност 23 млн. лв., от които са разплатени над 8 млн. лв., или усвояемостта е около 35%.

Отговорността ни е еднаква към всеки проект, независимо инфраструктурен или не. За мен успешен проект е приключилият, а ние сме още във фаза на реално изпълнение и активно работим по всеки един от тях. Удоволствие за всеки ръководител на голямо предприятие като НКЖИ би било да се похвали с успешно приключване на всички стартирали проекти. Надявам се и на нас, като един от основните бенефициенти по Оперативна програма "Транспорт", да ни се отдаде тази възможност и през първото полугодие на 2015 г. да се наредим в редицата на бенефициенти, отлично представили се в управлението и изпълнението на проекти, финансирани от ЕС. 

- Какви проекти подготвяте за следващия период до 2020 г.?

Стратегията на новата Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г., в изпълнение на първата цел "Интегрирано развитие на транспортната мрежа на страната като част от Трансевропейската транспортна мрежа", се концентрира основно върху завършване на приоритетните железопътни направления и насърчаване на мултимодалния транспорт. Това означава да се осигури приемственост на инвестициите, вложени през 2007-2013 г., което ще гарантира завършването на тези направления и ще направи възможно изграждането на основната мрежа и трансграничните връзки по Tрансевропейската транспортна мрежа.

Чрез втората си специфична цел - "Повишаване на ефективността на използването на транспорта и транспортната инфраструктура" новата оперативна програма предвижда работа за подобряване достъпа до "основната мрежа" посредством развитието на "разширена мрежа", подобряване  качеството на транспортните услуги чрез внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта, създаване на модерни системи за управление, генериране на приходи и осигуряване на финансиране за бъдещи транспортни инвестиции.

"Развитие на железопътната инфраструктура по "основната" и "разширената"  Tрансевропейската транспортна мрежа" е Приоритетна ос 1 на новата оперативна програма "Транспорт". При определянето и оценката на проектите, които ще бъдат включени в нея, вниманието е насочено приоритетно към тези, които са разположени по протежение на главните транс-европейски оси и имат общоевропейско значение.

НКЖИ предприе редица дейности и положи много усилия за продължаване на реформите в железопътния сектор с цел постигане на необходимата оперативна ефективност и повишаване на конкурентостта  на икономиката чрез доизграждане на коридорите от TEN-T, като приоритизира следните железопътни направления: Драгоман - София - Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и Пловдив-Бургас, Видин - София - Радомир - Кулата, възстановяване на проектните параметри на жп линията Русе - Варна, изграждане на интермодални терминали и проекти,  които допълват изброените .

Потенциален източник за финансиране на железопътни проекти в периода до 2020 г. е и  Механизмът за свързаност на Европа ("Connecting Europe Facility").

Цялото интервю четете в новия брой 29 на списание "Икономика" - на пазара през септември!

Подкрепи Economic.bg