НКЖИ инвестира в подобряване условията на труд

Компанията влага и в намаляване на трудовите злополуки, твърди Георги Петков, ръководител Инспекция "ЗБР" в ДП "Национална компания железопътна инфраструктура" (НКЖИ)

352 ~ 3 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

- Инж. Петков, днес е Световният ден за безопасност на труда, НКЖИ изнесе отчет-анализ по изпълнение на Стратегията за безопасност и здраве при работа. Как се осъществява тази дейност и какви са резултатите от нея?

В съответствие с приетата от правителството на България "Стратегията по безопасност и здраве при работа" в ДП НКЖИ се разработиха конкретни мерки с практическа насоченост за продължаващо, устойчиво и равномерно подобряване условията на труд и намаляване на трудовите злополуки. В тази връзка добрата практика за управление на дейността по безопасност и здраве при работа се осъществи чрез организационно изградената система за управлението на дейността за безопасност и здраве при работа. Бяха разработени ръководства, методики, кодекси за "добри практики" и други инструменти, които повишиха информираността и мотивацията на работниците за ефективното прилагане на действащото законодателство по ЗБУТ.

Така, постигнатите резултати от взетите превантивни мерки за ограничаване на риска по работните места са налице и основният извод, който може да се направи за периода преди и след въвеждането на фирмената стратегия е намаляване на трудовите злополуки с 30.2%, т.е. изпълнена е основната цел на Стратегията.

 

- Кои са приоритетните области от Стратегията за безопасност и здраве при работа?

През отчетния период бяха постигнати резултати в трите приоритетни области от Стратегията, а именно: оценка и управление на професионалните рискове; изграждане на поведение в участниците в трудовия процес, насочено към опазване на  здравето, както и ефективното прилагане на действащото законодателство в областта на безопасните и здравословни условия на труд.

Основен момент при оценката и управлението на професионалните рискове е  оценката за въздействието на опасностите върху професионалния и здравния статус на работниците и служителите. В началото на всяка календарна година поделенията на ДП "НКЖИ" в съответствие с извършената оценка на риска изготвят свои програми от мероприятия за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд, които са обсъждани на заседания на Комитетите по условия на труд.

С приоритет се прилагаха и продължават да се прилагат мерки, гарантиращи висока степен на спазване на законодателството по Здравословни и безопасни условия на труд. Важно условие за постигането на тази цел са предприетите мерки за повишаване на качеството и ефективността на контрола, чиято основна цел бе да се осигури системно наблюдение на резултатите от дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и на тази основа се предприемат коригиращи и превантивни мерки.

Коригиращите превантивни мерки се изразяват и чрез издаване на задължителни предписания за отстраняване на констатираните нарушения по различни изисквания от нормативната уредба. За ограничаване и намаляване на допуснатите пропуски по прилагането на изискванията на нормативните документи по ЗБУТ се извършва и последващ контрол, с цел да се проверят изпълнението на дадени предписания, разпореждания и др., които са възникнали текущо при извършване на превантивния или реактивния контрол.

 

- Какво показват още конкретните  мерки за продължаващо, устойчиво и равномерно подобряване условията на труд и намаляване на трудовите злополуки?

Има с какво да се гордеем. Постигнатите резултати от взетите превантивни мерки за ограничаване на риска по работните места, сочат, че през анализирания втори период, НКЖИ има загуба на 4 364 работни и 6 213 календарни дни, в сравнение с първи период - загуба на 5 358 работни и 7 730 календарни дни. Налице е намаляване с около 19,18% общата загуба на работни и календарни дни.

Анализът на специфичните показатели, характеризиращи трудовия травматизъм за двата разглеждани периода показва и намаляване, както честотата на допуснати  злополуки, така и тяхната тежест.

Резултатите от анализа показват, още намаляване размера на загубеното работно време в резултат на отсъствие от работа, поради  временна неработоспособност; намаляване разходите, изразходвани за съдействие при завръщане на работа (обучение, приспособяване към работното място и др.), както и намаляване загуба на опитна работна сила.

 

- Как смятате, на какво се дължат тези резултати?

Това намаляване на злополуките се дължи на усилията положени от работодателя и работещите в ДП НКЖИ.

От страна на работодателя, чрез: изпълнението на заложените мерки по приоритетните области на фирмена стратегия по безопасност и здраве при работа; ефективни системи за мониторинг; оценка на риска и провеждането на ефективни обучения по здраве и безопасност. А от страна на работещите в мероприятия за повишаване на техническата култура, уменията и знанията за безопасното изпълнение на трудовите задължения и спазването на изискванията, правилата и инструкциите за безопасна работа.

Подкрепи Economic.bg