НКЖИ завърши етап от преструктурирането си

Оптимизирането на дейностите и в съответствие с това и на персонала е постоянен процес, каза Лиляна Вецкова, HR менджър в НКЖИ

492 ~ 2 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

Г-жо Вецкова, на интернет страницата на ДП НКЖИ, бе публикуван Бюлетина за дейността по управление на човешките ресурси - 2012. Какви са резултатите от структурно-организационната реформа в компанията?

Структурната и организационната реформа в ДП НКЖИ продължи и през 2012. Промените в административно-управленската и организационна структура включваха различни действия.  Преструктурира се дирекция "СРИП" с цел да се обособи дейността по усвояване на средствата по обектите с финансиране по Оперативна програма "Транспорт".

През второто полугодие на годината се формираха три звена за управление и изпълнение на проекти, свързани с ОП "Транспорт".

В регионалните и самостоятелните поделения през 2012 година продължи процеса за оптимизация на разходите чрез подобряване организацията на процесите и дейностите, ефективно използване на материалните, финансови и човешки ресурси и повишаване на производителността на труда.

На какъв етап е НКЖИ по отношение на оптимизиране на персонала?

Оптимизирането на дейностите и в съответствие с това и на персонала е постоянен процес. Но през 2013 г. вече това ще бъде не на всяка цена, а само след въвеждане на нова организация, нова технология и нова техника. Това става ясно от публикувания бюлетин за дейността по управление на човешките ресурси - 2012 г., в сайта на Компанията. В края на 2012 г., списъчният брой на персонала (по трудови договори) вече е 12 412, като в края на 2011 г. той е бил 13 365.

На какво се дължи това?

Отчетеното намаление на служители в края на 2012 година и оптимизиране е резултат от продължилия процес на преструктуриране в НКЖИ през последните години. Този процес е доказано ефективен във времето, от гледна точка на постигнато оптимизиране на разходите чрез подобряване организацията на труда и дейностите, ефективно използване на материални, финансови и човешки ресурси и повишаване на производителността на труда, като акцента е върху административно-управленския персонал.

Какво е отношението към образователно-квалификационното ниво на работещите в Компанията?

Данните за образователно-квалификационното равнище на персонала в ДП НКЖИ като цяло показват добри резултати, а именно, намаляване на броя на работниците и служителите с по-ниско образование, на извеждане на дейностите, непряко свързани с експлоятацията1 а именно - охрана, почистване, дезинфекция и др. Ще заложим на обучение не само на изпълнителски, но и на средния ръководен състав. Обучението на персонала, повишаване на квалификацията и преквалификацията са приоритети на ръководството по отношение управлението и развитието на човешкия капитал.

Наблюдението на образователната структура на персонала е важно за бъдещото развитие на Компанията. Целта е задържане и привличане на по-квалифицирани и образовани кадри.

Следователно залагате на повече обучения и семинари?

Да, и през 2012 г., Компанията продължи провежданата политика за ефективност и възвращаемост на обучението на персонала, съобразно новите изисквания на Правилника за професионално обучение (ППО). Изготвянето на Програмата за обучение на персонала от ДП "НК ЖИ" в Центъра за професионална квалификация (ЦПК) става след прецизно определяне на необходимостта от обучение, оптимизиране на финансовите разходи чрез защита на финансова сметка, подобряване организацията на обучението, провеждане на курсовете предимно на територията на регионалните поделения и др.

Подкрепи Economic.bg