Нона Караджова спря проекти в „Камчийски пясъци”

Инвеститорите да направят Оценка за съвместимост с Натура 2000 за „Камчия” и „Комплекс Камчия”, разпореди екоминистърът

Министърът на околната среда и водите спря реализацията на съществуващите подробни устройствени планове за застрояване на поземлени имоти в местността „Камчийски пясъци”. Забраната е в сила, докато се проведе процедура по оценка на съвместимостта на плановете с двете защитени зони  от НАТУРА 2000  - „Камчия” и „Комплекс Камчия”, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Днес изтича законовият срок на забраната за строителство в черноморската местност, която министър Нона Караджова наложи през август 2010 г.

Новата забрана се налага, защото не е спазено изискването на екологичното законодателство да се оцени дали инвестиционните намерения, които попадат в зоните по НАТУРА 2000, са съвместими с опазването на природни местообитания и птици в защитените местности. 

Устройствените планове имат ОВОС / Оценка за въздействието върху околната среда/ , но трябва да се съобразят и с изискванията на европейската природозащитна мрежа НАТУРА 2000.

Ако инвеститорите желаят да осъществят своите проектни намерения, трябва да  инициират пред компетентния орган – РИОСВ – Варна, нова процедура за оценка, съобразена с изискванията на екологичното законодателство.

Заповедта на министър Нона Караджова е изпратена на кмета на община Долни Чифлик и на фирмите, които имат инвестиционни проекти на територията на „Камчийски пясъци”. Областния управител на област Варна, РИОСВ – Варна РДНСК също са уведомени  за да осъществят контрол.

Коментари: 0