Облигациите на "Гипс" АД ще се търгуват на борсата

Компанията емитира дълг за 5 млн. евро

Облигациите, издадени от "Гипс" АД скоро ще се търгуват на Българска фондова борса. Това стана ясно от решенията на днешното заседание на Комисията за финансов надзор (КНФ), на което беше одобрен проспектът за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации на "Гипс".

Дружеството продаде корпоративен дълг за 5 млн. евро. Емисията е разпределена в 5 хил. обикновени, корпоративни и лихвоносни облигации, всяка с номинал 1 000 евро. Лихвата е фиксирана в размер на 8% и ще се плаща веднъж годишно. Главницата ще бъде изплатена еднократно на датата на падежа -  5 април 2019 г.

През 2011 г. приходите на "Гипс" АД са се повишили минимално до 10,93 млн. лв. За сравнение - през 2010 г. оборотът беше 10,58 млн. лв. Компанията излиза на печалба от 30 хил. лв. спрямо 1,18 млн. лв. загуба за 2010 г.

Коментари: 0